lunes, 6 de agosto de 2007

Acta del 05.07.07 Extraordinària

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 19,30 hores del dia 5 de juliol de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, en reunió extraordinària, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Manuel Jiménez, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat i quan ha d’abandonar la reunió per presidir un acte públic el substitueix el vicepresident, Enric Bonan.
Assisteixen: Júlia Ramon, Albert Bonet, Valentin Montaña, Àngels Mercadé, Josep Fortuny i Elisenda Forés que fa de secretaria accidental.
També assisteix Antoni Ripoll, arquitecte municipal i Ramon Ripoll, regidor d’Urbanisme.
Excusen l’ absència: Jordi Riambau, Joaquima Girol, Eusebia Gil-Ortega, Lluís Carles Menal.

ORDRE DEL DIA
L’arquitecte municipal exposa que l’Ajuntament, per tal d’engegar els PEMU va encarregar un estudi sobre les actuacions que tot i no pertànyer al nucli antic podien ajudar a la conservació de la zona. Aquesta fou la raó per la qual es va suspendre les llicències (casa Huguet, carrer de la sort i 4 parcel·les al voltant del carrer de Filadors).

En aquests moment ja està fet l’estudi pel qual es va fer la suspensió de llicències i aquestes estan a punt de caducar, raó per la qual s’hauria de prendre una decisió que consisteix en unes modificacions puntuals del Pla General. Per aquest motiu, des de la regidoria d’Urbanisme s’han elaborat tres documents que serviran per fer l’esmentada modificació del Pla General

1. Modificació puntual del pla general en la zona de Filadors
Pel que fa a aquest àmbit, el que es pretén fer és obrir l’espai públic de Filadors als carrers Nou i Indians. Es proposa contemplar unes zones d’edificació que compensarien la pèrdua d’edificabilitat lligada a aquesta actuació. En la zona més interna es permetria edificació amb PB+3 i PB+4 en una zona on no era, inicialment, edificable. Amb aquesta proposta la plaça s’obriria al carrer Indians. Les parcel·les que donen a Anton Roig se’ls permetria fer una planta baixa a la zona de la plaça. Els edificis que donen a Filadors es mantenen igual que en el Pla General PB+4. Els comerços del carrer Anton Roig podran tenir accés, doncs, per la pròpia plaça. La sortida al carrer Anton Roig afecta una única finca amb dos propietaris. Atenent que la suspensió de llicències s’acaba aquest mes de juliol, cal prendre una decisió per deixar, si més no, la proposta de modificació a punt per ser aprovada.

Es pregunta per quin lloc serà l’accés a l’aparcament subterrani i l’arquitecte contesta que sembla lògic que sigui pel carrer Filadors, tot i no estar, encara, determinada la exactitud de l’indret. En cap cas serà pel carrer Anton Roig.

Es pregunta la motivació de l’Ajuntament. Es respon que per donar integritat a l’espai públic obert i permetre les circulacions creuades que donen sensació de ventilació de l’espai.

Es pregunta si a la plaça està contemplat un parc infantil. En el primer pas, no ho està, tot i que això no vol dir que en el projecte d’urbanització no estigui contemplat, quan arribi el moment d’executar-lo.

Es pregunta si no es pot cercar una altra solució per donar sortida al carrer Anton Roig sense afectar la càrrega sentimental de les cases afectades. Es respon que la possibilitat queda oberta per si alguna de les finques es prestés, amb les compensacions que pogués rebre, o per a que els afectat puguin dir que no estan d’acord, durant el període de consulta.

2. Modificació puntual del pla general en la zona del carrer de la Sort
Pel que fa a la segona proposta de modificació, es tracta de la finca que fa cantonada carrer de la Sort- Francesc Moragues. La proposta permetria guanyar un triangle entre aquest carrers que ampliaria l’espai públic a l’alçada de l’actual rotonda. Es pot fer acumulant la màxima edificabilitat en la zona més propera a la zona edificada amb PB+4. Els propietaris reduirien una mica el seu jardí privat. Amb tot, no hi ha prou sostre per compensar el canvi proposat. Per tenir el triangle públic, de fet, cal expropiació del terreny. S’està plantejant una expropiació consistent en compensar els 1300m2 que manquen fora d’aquesta mateixa zona.

No hi ha hagut converses directes amb el propietari sinó amb uns familiars que si bé no diuen que sí, tampoc es neguen de forma radical. Amb l’aprovació del document, es podrien emetre les al·legacions per part del propietari.

Es pregunta l’origen de la proposta i es respon que dels mateixos tècnics que havien fet l’estudi previ, com en el cas anterior. De fet, els tècnics, havien fet altres propostes, sempre fora de l’àrea afectada pel PEMU, que l’Ajuntament va decidir, finalment, no considerar.

Es reconeix que potser no s’ha sabut comunicar prou bé els objectius a la ciutadania en general. De tota manera, sempre s’ha prioritzat donar la informació en primer lloc als propietaris.

3. Modificació puntual del pla general en la zona del Portal de Padrines
Es una proposta d’espai públic entre el Castell i el CEIP Anton Roig. Els espais contemplats com a edificables poden incrementar l’edificabilitat en un cos. La porta d’accés a l’edifici seria una rotonda. Hi ha tres unitats d’actuació en la proposta actual. La part de dalt, més propera al Castell, la illa-actual aparcament i la zona del carrer de la Muralla, més avall, on hi ha la zona de cases més habitades. En les tres s’actuaria de forma independent. Pot haver alguna resistència per part dels propietaris en assumir els costos d’urbanització, ja que hi ha una part important de zona enjardinada. En aquest cas es podria estudiar que l’Ajuntament se’n fes càrrec d’una part dels costos.

Com en els altres tres casos, hi haurà el període d’al·legacions per a que la propietat pugui fer les seves aportacions.

Es fa veure que desapareixerà l’aparcament més gran del municipi, tot i que pot ser que acabi havent un aparcament subterrani.

El regidor d’Urbanisme explica que la propera setmana es farà un acte públic més ampli per comunicar a la ciutadania aquestes tres propostes. El proper projecte que s’aportarà a la comissió de medi urbà serà el de la N-340. L’arquitecte està preparant un catàleg de possibles obres a desenvolupar en els propers 4 anys que també es presentarà a la comissió, juntament amb els costos que representen i el seu finançament. Es demana en quin punt del projecte ha d’intervenir el CMST: idea, esborrany, document per ser al·legat, etc. i des del consell es respon que la fase més convenient sembla ser la fase més inicial. El regidor reclama lleialtat amb els acords presos en comissió.

La mecànica proposada és, primer, presentar els projectes als i les regidores, després al CMST i, per últim, a la ciutadania.

Es pregunta pel PEMU i s’informa que el redactor del PEMU farà primer unes reunions amb les entitats per donar-se a conèixer. El CMST faria, en tots els casos, la funció de “termòmetre” de l’opinió ciutadana. De fet, aquesta és una de les funcions del propi Consell.

També es pregunta sobre el control de l’eficiència dins els edificis i quines accions pot fer la regidoria. També es pregunta si la regidoria pot actuar sobre les qüestions paisatgístiques. L’arquitecte municipal respon que, de fet, hi ha el propi codi de l’edificació i hi ha la possibilitat de fer ordenances municipals al respecte. El seguiment actual correspon al control de la pròpia edificació fins el moment d’entrar a habitar la vivenda.

Es pregunta sobre els mecanismes de control i es reconeix que no hi ha més control ja que l’esforç no compensaria. De fet, es fa un mostratge aleatori de les certificacions que emeten els arquitectes de cada obra. De tota manera en la llicència d’obres hi ha tot un seguit de condicions que és necessari complir per tenir la llicència d’habitabilitat. En el cas del PEMU és més fàcil per l’impacte que té sobre la pròpia ciutadania una actuació que no s’adeqüi a la legislació establerta. Es podria aprofitar per marcar alguns requisits que haurien de complir els edificis que envolten el casc antic, ja que complint alguns criteris mínims estètics s’estaria d’acord amb els criteris del casc antic. De fet, es contemplen criteris estètics de les façanes en la modificació que se’ns ha proposat en aquesta reunió.

L’única possibilitat d’ampliar la suspensió i poder tancar el document és l’aprovació d’aquesta proposta que avui s’ha presentat al CMST. Es demana que el procés d’al·legacions estigui ben publicitat i llavors no seria tant imprescindible que els períodes d’al·legacions siguin llargs.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El vicepresident /// La secretaria accidental


Enric Bonan /// Elisenda Forés

Acta del 27.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 27 de juny de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Enric Bonan, Vice-president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Jordi Riambau, Antonio Ripoll, Saturnino López, Albert Bonet, Eusebia Gil-Ortega, Enric Bonan, Júlia Ramon, Valentin Montaña, Judith Torrelles i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’absència: Elisenda Forés i Esperanza Picó.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de maig de 2007.
Aprovada l’acta del 30 de maig de 2007 sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es comunica a la comissió que l’Eva Parra, que no ha pogut assistir en aquesta comissió, serà la persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment l’actualització i variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

També s’informa de quin serà el calendari previst per tal de dur a terme el procés de Pressupostos participatius.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà, també, entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i composarà les butlletes per votar les propostes, aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

Els membres de la comissió consideren que no poden en un termini tan poc de temps lliurà el llistat amb les tres propostes, a més a més, no tots coincideixen amb les mateixes. Per la qual cosa s’acorda que durant aquesta setmana del 27 de juny fins el 3 de juliol cada membre farà arribar les seves tres respostes i després escolliran de les resultants les tres que proposen. Aquesta decisió la prendran el proper dia 5 de juliol, ja que se’ls convocarà a una sessió extraordinària.

4. Adjudicació dels PEMUS.
S’informa que ja s’han adjudicat Els PEMUS i que a partir d’ara s’ha d’iniciar la primera fase de diagnòstic. Tal i com està previst en el contracte s’ha de dur a terme una consulta als diferents òrgans de l’Ajuntament, on s’inclou el Consell de Sostenibilitat.

Els membres de la comissió manifesten la necessitat de poder aportar idees i propostes en aquest projecte, la cal cosa consideren el següent:

- Realitzar una reunió prèvia de la comissió per tal de poder establir unes línies principals per poder després parlar amb el tècnic.
- També es planteja de la possibilitat de fer una reunió amb el tècnic perquè exposi les línies de treball a seguir.
- Es considera que seria necessari un debat previ, com l’organització d’unes jornades per tal de poder debatre aquest temes.
- Es pregunta si el document és públic per tal de poder-lo consultar.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa fer una article sobre les propostes aportades per la comissió als pressupostos participatius.

6. Precs i preguntes.
Es prega que per seguretat i per tal de poder reduir la velocitat al Passeig de Sort, es demana que instal·lin bandes sonores per tal que els cotxes no corrin.

També es prega que es sol·liciti l’estudi del Camí de l’Era fet per la policia referent a aquesta qüestió.

Es prega a la comissió que es manifestin en relació al Pla d’Actuacions que durà a terme l’Ajuntament de Torredembarra a la perifèria del Nucli Antic. Són tres propostes:

- Projecte de pàrquing del carrer Filadors.
- Creació d’un espai públic entre final carrer de la Sort i Passeig de la Sort.
- Alliberar l’espai situat al costat de l’Ajuntament que en aquest moments hi ha una nau, ja que el pla parcial preveu que es pot edificar.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22.00 hores.

El vice-president /// El secretari


Enric Bonan ///
Carles Menal

Acta del 30.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 30 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés, presidenta accidental de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Saturnino López, Antoni Ripoll, Valentin Montaña i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’ absència: Eusebia Gil Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’abril de 2007.
S’aprova l’acta fent constar l’absència d’ Eusebia Gil Ortega.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. Caldria que les propostes passessin de nou al plenari de l’ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors d’Urbanisme, Governació i Obres i Serveis.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que només quan aquest edifici sigui de titularitat municipal.

Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

També cal fer un esforç per incorporar les entitats a les comissions de treball. En aquest cas, parlar amb els gremis de construcció, promotors, etc. relacionats amb l’urbanisme local.

S’informa de la consecució de la subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana que permetrà incorporar una persona per potenciar aquestes incorporacions en el propi consell i les comissions de treball a més de dinamitzar i coordinar el procés de pressupostos participatius.

Com a tema específic de la comissió hi ha cercar el compromís de participació en el desenvolupament del PEMU així com demanda d’assessorament tècnic i documentació- plànols, Pla General, per exemple- administratius i legals. També es demana que a la Marítima Residencial Nord es tingui cura de la neteja de la zona arbrada pel perill d’incendi i que es disposi la xarxa d’hidrans. Caldria aconseguir el compromís de protegir l’arbrat urbà i les poques zones arbrades que tenim. Una altra qüestió a remarcar és el seguiment dels final d’obres com per exemple el seguiment de les obres de canalització de la rasa a l’alçada de Can Dània, la qual cosa preocupa a la comissió. De fet cal reclamar mesures d’integració paisatgística en les obres que es realitzen.

En la permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

3. Precs i preguntes.
Es proposa penjar al taulell de l’ajuntament la convocatòria de les comissions de treball per aquelles persones que no la poden rebre per e-mail o per telèfon.
Es prega que s’investigui sobre els abocaments de runa que duen a terme a la zona de la Marítima residencial les empreses contractades pel propi ajuntament i, fins i tot, el propi ajuntament.

Es pregunta en el polígon de la Sort, on queda un petit espai entre les obres que s’estan realitzant. S’informa que són espais públics que contempla el Pla General.

Es pregunta sobre la senyalització horitzontal del Passeig de la Sort, que ja s’han acabat les obres però encara no s’ha executat, de manera que s’observen moltes frenades dels vehicles i manca de coincidència amb alguns dels rebaixos de les voreres.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,35 hores.

La presidenta accidental /// El secretari


Elisenda Forés /// Carles Menal

Acta del 25.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 25 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Saturnino López, Júlia Ramon, Enric Bonan, Albert Bonet, Valentin Montaña, Jordi Riambau, Joaquima Girol i Elisenda Forés que fa de secretària accidental.
També assisteix Antoni Ripoll, arquitecte municipal.
Excusen l’ absència: Carles Menal i Eusebia Gil- Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de març de 2007 i de la sessió extraordinària del 12 d’abril de 2007.
S’ aprova l’acta del 28 de març amb una esmena: s’ha d’afegir que Saturnino López va esmentar que al passeig de la Sort, a l’alçada del carrer Capella, falten dos arbres. El de la dreta ha estat substituït per un conus.

S’aprova l’acta de la comissió del dia 12 d’abril, condicionada l’aprovació definitiva d’aquesta darrera a l’aprovació per part de la comissió permanent.

2. Informació sobre el projecte de remodelació de la N 340 i altres projectes d’ Urbanisme.
L’arquitecte municipal Antoni Ripoll, que excusa l’absència del regidor, compareix davant la comissió per explicar el projecte de la remodelació de la N-340 i sobre la sol·licitud dels estudis previs del PEMU donant compliment al que havia sol·licitat la comissió en la darrera de les seves reunions.

La comissió fa constar que aquesta sol·licitud es va fer abans de saber de l’existència de l’exposició al Castell sobre la remodelació de la N-340.

Es comença l’explicació parlant sobre el projecte de remodelació de la N-340, un projecte que no està aprovat encara. En l’actualitat es tracta d’un àmbit desordenat tot i l’existència de grans superfícies la qual cosa fa pensar que ben ordenat aquesta zona pot esdevenir una zona comercial. En aquest sentit el projecte d’obra està pensat de manera que no es sacrificarà l’espai destinat a persones per l’ús i/o aparcament de vehicles privats. Aquest és el motiu pel qual la part central és un passeig i no un espai destinat a aparcament.

En el tram de l’estació cap a Altafulla, es mantenen els dos carrils. La resta del vial té dos carrils per costat, amb un espai per l’aparcament, i hi ha una rambla al mig, per a passeig, que tindrà un carril bici. Està previst que la velocitat dels vehicles sigui més lenta. Es pregunta per què dos carrils per sentit i es respon que és perquè no es col·lapsi la circulació si aparquen els vehicles.

Es pregunta per l’accés per sota la via darrera l’església de Baix a Mar, que ara no permet el pas dels vehicles. Es respon que aquest accés no suporta el tràfic de vehicles i per això s’ha deixat com a peatonal.

Es pregunta sobre la retirada del Pont de Clarà i Antoni Ripoll respon que quan es retiri l’impacte sobre aquests vials serà la substitució del carril amb sentit d’anada. Hi ha intenció de mantenir un pas segregat per permetre l’accés peatonal si es produeix la retirada del pont per donar resposta a la sol·licitud dels veïns per accedir a la platja.

Es torna a recalcar que aquest projecte d’obra d’aquest àmbit no s’ha aprovat. S’acaba a l’alçada de l’estació de RENFE. L’ha elaborat una consultoria encarregada per l’Ajuntament.

Preocupa a la comissió el tema de l’aparcament necessari per l’activitat que pugui generar l’auditori, ja que neix amb vocació de ser un equipament supramunicipal, la qual cosa comportarà desplaçaments amb vehicles des d’altres localitats. L’arquitecte informa que ha entrat a l’ajuntament una proposta de Pla Especial “La estació” situat a l’altre costat del pas soterrat, que contempla una zona d’aparcament per a 400 vehicles.

També preocupa a alguns membres de la comissió el fet que tot es desenvolupa en aquest àmbit i que sembla que sigui per afavorir aquesta zona amb grans superfícies en detriment de la zona actual de centre del poble. Es respon que la voluntat és, precisament, de fer actuacions per donar vida a altres àmbits de la població. L’arquitecte municipal exposa que el que s’està fent és desenvolupar el Pla General.

Pel que fa al projecte del pla especial presentat per uns promotors particulars, aquest contempla que l’estació modificarà la seva ubicació, tot i estar exclosa de l’àmbit. El lloc considerat pels promotors del Pla especial on estarà l’estació es basa en una proposta que ADIF havia presentat en el seu dia a l’Ajuntament sobre la ubicació de l’estació i avui, precisament, l’alcalde s’ha desplaçat a Madrid per exposar-li a RENFE el projecte presentat, per si volen adequar o no la seva primera proposta d’ubicació de l’estació.
La comissió exposa la seva preocupació per la manca de participació ciutadana en el desenvolupament d’un Pla General que, en el seu moment, als any 90 es va aprovar sense aquest debat ciutadà. De fet, es considera que no ha de ser un debat únicament tècnic, on el creixement es basi o no en l’existència dels recursos, per exemple. Cal que les intervencions ciutadanes siguin en el sentit d’aportar la seva opinió sobre quin model de poble vol la seva ciutadania.

La comissió pregunta, també, sobre els PEMUs del Nucli Antic i Baix a Mar i es demana fer constar en acta que la comissió no ha estat informada sobre el concurs dels mateixos. L’arquitecte municipal presenta, com antecedent, una petició que van entrar a l’ajuntament els veïns de Baix a Mar per poder edificar sense limitacions d’alçada màxima i per això es va optar per iniciar la regulació a través del PEMU. L’encàrrec és únic per als dos PEMUs, de Baix a Mar i del Nucli Antic, tot i que es demana la presentació com a dos estudis independents.

Es pregunta si és pública la documentació i l’arquitecte respon que sí. La comissió vol fer constar en acta que estava treballant en l’elaboració d’unes jornades participatives en relació als PEMUs i es pensa que l’empresa redactora hauria de disposar de la documentació generada en aquestes jornades. La comissió sol·licita el plec de condicions per aquest concurs, petició que la secretària del Consell sol·licitarà a l’àrea de contractació. Joaquima Girol, a títol particular, vol que consti en acta, també, el seu descontentament sobre com s’ha dut a terme tot el procediment.

La comissió agraeix la presència de l’arquitecte municipal i les seves explicacions, tot convidant-lo a participar sempre que li sigui possible a les nostres reunions.

3. Informació sobre la recollida de residus en el Nucli Antic.
S’ajorna aquest punt.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’ajorna aquest punt.

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// La secretaria accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 28.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 30 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés, presidenta accidental de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Saturnino López, Antoni Ripoll, Valentin Montaña i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’ absència: Eusebia Gil Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’abril de 2007.
S’aprova l’acta fent constar l’absència d’ Eusebia Gil Ortega.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. Caldria que les propostes passessin de nou al plenari de l’ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors d’Urbanisme, Governació i Obres i Serveis.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que només quan aquest edifici sigui de titularitat municipal.

Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

També cal fer un esforç per incorporar les entitats a les comissions de treball. En aquest cas, parlar amb els gremis de construcció, promotors, etc. relacionats amb l’urbanisme local.

S’informa de la consecució de la subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana que permetrà incorporar una persona per potenciar aquestes incorporacions en el propi consell i les comissions de treball a més de dinamitzar i coordinar el procés de pressupostos participatius.

Com a tema específic de la comissió hi ha cercar el compromís de participació en el desenvolupament del PEMU així com demanda d’assessorament tècnic i documentació- plànols, Pla General, per exemple- administratius i legals. També es demana que a la Marítima Residencial Nord es tingui cura de la neteja de la zona arbrada pel perill d’incendi i que es disposi la xarxa d’hidrans. Caldria aconseguir el compromís de protegir l’arbrat urbà i les poques zones arbrades que tenim. Una altra qüestió a remarcar és el seguiment dels final d’obres com per exemple el seguiment de les obres de canalització de la rasa a l’alçada de Can Dània, la qual cosa preocupa a la comissió. De fet cal reclamar mesures d’integració paisatgística en les obres que es realitzen.

En la permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

3. Precs i preguntes.
Es proposa penjar al taulell de l’ajuntament la convocatòria de les comissions de treball per aquelles persones que no la poden rebre per e-mail o per telèfon.
Es prega que s’investigui sobre els abocaments de runa que duen a terme a la zona de la Marítima residencial les empreses contractades pel propi ajuntament i, fins i tot, el propi ajuntament.

Es pregunta en el polígon de la Sort, on queda un petit espai entre les obres que s’estan realitzant. S’informa que són espais públics que contempla el Pla General.

Es pregunta sobre la senyalització horitzontal del Passeig de la Sort, que ja s’han acabat les obres però encara no s’ha executat, de manera que s’observen moltes frenades dels vehicles i manca de coincidència amb alguns dels rebaixos de les voreres.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,35 hores.

La presidenta accidental /// El secretari


Elisenda Forés /// Carles Menal

Acta del 28.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 28 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluis Suñé president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Albert Bonet, Francesc Mercadé, Enric Bonan, Saturnino López, Júlia Ramon, Jordi Riambau, Ramon Ferre, Joaquima Girol, Valentin Montaña, Elisenda Forés, Montserrrat Gasull com a convidada i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’absència: Eusebia Gil- Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 31 de gener de 2007.
S’ aprova l’acta del 29 de novembre amb una esmena d' Enric Bonan. Al punt 3, al final de la pàgina, Enric Bonan exposava que “cal fer un concurs d'adjudicació del PEMU en el qual les bases primin els interessos que es volen preservar i que s'hauria de comptar amb la participació de la ciutadania”.

Pel que fa a la pregunta de Jordi Riambau, cal posar que el regidor va respondre que en qualsevol moment deixaria de ser aparcament perquè es pot construir un edifici.

A la pregunta de Joaquima Girol, el regidor va respondre que la neteja de la platja del Canyadell era compartida amb Altafulla.

La resposta a la pregunta de Carles Menal era sobre l' aparcament de les Dunes. El regidor va contestar que s'assenyalaria convenientment aprofitant les obres de la rotonda.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S'informa que ja s'ha repartit el número anterior i la propera reunió cal decidir l'article a posar en el proper número.

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
S'acorda designar a Jordi Riambau com a membre del jurat en nom de la comissió.

Ramon Ferre proposa cercar com a candidata alguna empresa, ja que una que s'havia proposat, Narayan ha fet fallida i ja ha plegat. També proposa la Plataforma Salvem els Muntanyans de nou.

També es proposa als comerços que estan fent la recollida comercial de cartró comercial i repartir l'import del premi en alguna cosa comuna, per exemple, un diploma.

4. Informació sobre les obres del Carrer Nou.
La regidora d'Obres i Serveis, Montserrat Gasull informa que pel que fa als terminis s'estan complint en el temps estipulats. La setmana vinent es començarà a posar la llosa. Demà arriben els punts de llum i durant el mes de març es posaran lloses i enllumenat. Quedarà per instal·lar, només, l'arbrat que està pendent de l'informe de medi ambient i el poc mobiliari urbà. La resta que queda per executar són les connexions, que també es faran, s'espera, dins del termini estipulat. No hi ha hagut massa variacions fora de la font. S'ha modificat el nombre d' arbres. També s' ha modificat els fanals, que pel que fa al carrer van enganxats a la paret mentre a la plaça si són de peu. Són de color platejat mate. El tipus de llum és groc i segueix la normativa vigent (vapor de sodi).Hi ha una mostra al despatx per si algú la vol veure.

Jordi Riambau pregunta pel tros del carrer de la Muralla que està afectat, si tindrà o no tractament de plaça. Es respon que s'està estudiant per part de la policia si serà o no peatonal.

Enric Bonan pregunta per la distribució de la plaça, si és l'original o s'ha modificat i la regidora respon que en no bellugar la font, tot ha quedat una mica modificat. Hi haurà cadires i taules dels bars, també, però no hi ha la pretensió que segueixi donant l'aspecte que tenia fins ara.

Ramon Ferre pregunta comenta que hi ha menys arbres que en el projecte inicial. Es constata que és cert.

Enric Bonan pregunta si el material del sòl de la plaça és igual que el del carrer i es respon que l'enrajolat de la plaça és més gran que el del carrer i, per tant, diferent. També s'informa que els colors que s'han triat són els de la gama nomenada “mediterranis” i més foscos per evitar que s'embrutin amb l'entrada de vehicles quan aquests hagin d'entrar a càrrega i descàrrega, per exemple. També es pregunta si el tipus de rajola on passen els cotxes serà més resistent. Es respon que si, que això ha estat tingut en compte. Cal donar pas a la policia i per això també hi haurà rajola més resistent a la Baixada de Sant Antoni.

Jordi Riambau pregunta pels veïns de la Plaça de la Vila, si tindran accés per la Baixada de Sant Antoni. Es respon que es limitarà l'accés però no als veïns, vehicles de càrrega i descàrrega, d'emergències, etc. Tot i això, encara està per acabar de decidir. Es respectarà al màxim el caràcter peatonal.

La regidora informa que, pel que fa a mobiliari, existeix un projecte nou, que encara no està informat pel tècnic de la seva àrea, que modifica molts aspectes del projecte inicial pel que fa al mobiliari i l'arbrat. De tota manera anuncia que no s'acceptaran totes les modificacions que proposa.

Valentin Montaña pregunta com es controlarà l'accés a la zona peatonal. La regidora respon que hi haurà unes pilones a la cantonada de Cal Coca aprofitant les existents. La resta dels accessos es marcarà amb senyalització viària. Les pilones s'obriran via ràdio-càmara que controlarà la policia.

Francesc Mercadé exposa que en altres zones peatonals s'està treient aquest sistema de pilones pels problemes que hi ha pel que fa, per exemple, als vehicles d'emergència. Pregunta si s'ha estudiat no posar-les. Es respon que és la policia qui està informant de la conveniència de posar-les.

Carles Menal pregunta si aquest és un criteri propi de la policia local o han consultat amb altres llocs on hi ha aquest mateix tipus de model de zona peatonal. La regidora respon que la policia és la que fa l'informe i no espot donar, doncs, la resposta a aquesta pregunta.

La comissió de medi urbà demana que es sol·liciti informació a la policia del perquè cal que hi hagi les pilones que tanquin la zona, si es pot evitar o bé si es possible fer la inversió per emprar-les, únicament, de manera ocasional.

Enric Bonan fa la reflexió que cal ordenar tota la circulació del casc antic per abocar els vehicles fora del nucli antic. Carles Menal exposa que la senyalització també ha de tenir efecte sobre la circulació. Albert Bonet exposa que també cal donar informació en forma de senyalització viària en tot el casc urbà. La regidora explica que hi ha un projecte que es vol desenvolupar en fases. La comissió sol·licita que el departament de Governació que informi de tots els temes relacionats amb els canvis de mobilitat dels vehicles com a conseqüència de la peatonalització d'aquesta zona.

Ramon Ferré pregunta sobre la participació dels veïns per triar els models dels fanals i la regidora respon que tot i l'exposició pública no hi ha hagut cap al·legació al respecte. Albert Bonet diu que el que hi havia era queixes del número de fanals així com de massa mobiliari. Pregunta si hi ha massa mobiliari, si aquest es pot desviar a altres carrers. La regidora respon que es possible. Matitza que en el projecte hi ha coincidències de mobiliari davant balcons, portes, etc., però que, finalment, la ubicació de tot el mobiliari es farà “in situ”.

Elisenda Forés informa que s'ha fet un informe tècnic des de la regidoria sobre l'arbrat desaconsellant la Jacaranda prevista en el projecte, ja que és un arbre de gran port. En l'informe s''aconsellen arbres que no tinguin més de 4-5 metres d'alçada inclosos en el catàleg local d'arbrat i, a poder ser, amb port arbustiu.

Enric Bonan pregunta si s'ha pensat alguna cosa sobre el carrer de la Muralla i de La Sort tallats per la peatonalització, en una segona fase, per exemple. Es respon que els veïns de la Sort estan d'acord i que ho han sol·licitat tot i que el projecte i la subvenció no ho contemplen. Se'ls ha donat una opció provisional de deixar el carrer de manera que no hi hagi voreres. Francesc Mercadé fa la reflexió que, de fet, només serveixin per que els vehicles de càrrega i descàrrega puguin accedir al que és la zona peatonal pròpiament dita.

Ramon Ferré pregunta per la disposició del mobiliari de la plaça, concretament del fanal que s'indica al projecte inicial davant el carrer de la Sort, si permet l'accés amb comoditat. La regidora diu que a la plaça hi ha previst quatre fanals amb dues lluminàries cadascun i que la disposició és aquesta perquè ve donada per l'estudi lumínic. Tal i com es disposa el mobiliari a la plaça, no s'impedeix la circulació i els moviments històrics de les festes tradicionals -cercaviles, etc., una de les reivindicacions dels veïns.

Saturnino López pregunta sobre les voreres del carrer de la Sort, que s'han posat els escossells amb un conus. La regidora respon que ja s'hi posarà l'arbre que correspon.

Ramon Ferré fa una reflexió en relació a l'encant d'anar a determinats llocs on el color dels edificis i construccions s'identifica amb el de la pedra de l'entorn. En el PEMU, doncs, caldria conservar el mateix color que tenen, per exemple, els marcs de les portes mantenen el color de les pedres d'aquí. Exposa que és interessant que es mantingui aquest color per identificar el medi urbà de Torredembarra amb el seu entorn. La regidora respon que quan surti a concurs el PEMU aquest és un els aspectes que caldria que inclogués.

Enric Bonan manifesta que està d'acord amb la reflexió de Ramon Ferré, en el sentit que aquesta obra hagués hagut d'estar inclosa en el model general del PEMU, però l'obra del carrer nou s'ha fet abans de l'aprovació d'aquest i pot succeir que ara aquesta obra quedi estèticament diferenciada de la resta del PEMU si aquest contempla altres models de colors, lluminàries, etc.

Albert Bonet exposa que si hi ha molta comunicació amb la ciutadania, a més a més del procés d'exposició pública, es poden evitar molts malentesos. Jordi Riambau afegeix que a més de ser públic un projecte és bo fer públic que ho està, en exposició pública.

Ramon Ferré exposa que per evitar la contaminació lumínica cal que els fanals siguin el màxim paral·lels al sol i diu que els fanals que es proposen no ho són. La regidora diu que si, que ho són, d'acord amb el model que té al seu despatx. Albert Bonet exposa que hi ha municipis que tenen l'enllumentat públic amb energia solar. La regidora diu que es vol provar de posar algun fanal amb alimentació solar en alguna zona verda com a prova pilot, tot i que la seva actual prioritat és posar tot l'enllumenat de Torredembarra dins de la normativa.

Enric Bonan pregunta quan acabarà l'obra. La regidora respon que per setmana santa tot l'enrajolat i, per tant, ja s'hi podrà circular, i el mobiliari a mitjans d'abril. Tot i que depèn d'alguna qüestió tals com algun retard amb les connexions de FECSA, aigua, etc. que no es pot mai descartar. Explica que tota l'obra té un any de garantia.

El president de la comissió agraeix en nom de la comissió de medi urbà la compareixença de la Regidora d'Obres i Serveis, ja que les explicacions directes ajuden a que no hi hagi cap malentès. La regidora es posa a la disposició de la comissió per tot allò que calgui i mirarà d'assistir sempre que pugui i sigui convidada.

5. Informació sobre les zones verdes de Nova Torredembarra i Muntanyans II.
Es posposa el punt relatiu a les zones verdes de Nova Torredembarra i Muntanyans II

6. Pressupostos participatius 2008.
S'ajorna aquest punt.

7. Proposta de Moció.
S' aprova la inclusió d’aquest punt com a qüestió sobrevinguda.

Francesc Mercadé explica que el portal de Padrines ha rebut dos impactes i han desaparegut dues de les pedres. Al ser un Bé d'interès local ha fet algunes gestions al respecte que passa a explicar. Explica que l'han assessorat tècnicament que cal reconstruir-ho per part de l'Ajuntament i cal que disminueixi la circulació de vehicles per sota d'aquest portal. S'ha discutit aquest tema en el sí del Patronat de Cultura òrgan que va decidir proposar que sigui presentada la moció a través del CMST.

La moció fa una exposició de motius i proposa que es reconstrueixi el portal a càrrec les obres a l'Ajuntament i que es limiti el pas dels portals de la bassa i de padrines als mateixos vehicles que tenen el pas autoritzat a l'illa de vianants. Seria bo que coincidís aquesta limitació amb el moment en què la zona peatonal passi a ser-ho. Aquesta acció permetria eliminar les zones blaves del nucli antic.

Francesc Mercadé prepararà el text i com a comissió de medi urbà, serà presentada a votació al proper plenari del Consell.

8. Precs i preguntes.
Es prega que en la propera reunió es tingui en compte que ha d' haver temps per a precs i preguntes.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// El secretari


Lluís Suñé /// Carles Menal

Acta del 31.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 31 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Enric Bonan, Joaquima Girol, Júlia Ramon, Albert Bonet, Valentín Montaña, Jordi Riambau, Enric Grangel, Míriam Solé i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’ absència: Francesc Mercadé, Eusebia Gil-Ortega i Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 29 de novembre de 2006.
S’ aprova l’acta del 29 de novembre amb una esmena als membres que van excusar l’absència, han de constar també Jordi Riambau, Carles Menal i Eusebia Gil- Ortega.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa incloure un article sobre el catàleg i béns culturals d’ interès local. Se’n encarregarà Francesc Mercadé.

3. Jornada sobre el futur del Nucli Antic.
Albert Bonet ha buscat documentació referent a la remodelació de barris i explica que a tot arreu es comença amb una valoració de l’estat actual, una valoració tècnica inicial com pot ser la ocupació de les vivendes, estat de les mateixes, ...
Barcelona, Vic i altres municipis han dinamitzat zones importants.
Comenta que hi ha una sèrie d’elements i coses a fer per tal de remodelar el Nucli Antic i que s’ha d’incentivar la participació ciutadana.
L’objectiu de la Jornada és que entre tots surti l’opinió del casc antic.
Lluís Suñé comenta que després de la Jornada l’opinió obtinguda s’hauria d’exigir i afegeix però que, per començar, s’hauria de mirar la filosofia.
S’està d’acord en què moltes coses van lligades al PEMU i l’ Enric Bonan comenta que cal fer un concurs d' adjudicació del PEMU en el qual les bases primin els interessos que es volen preservar i que s' hauria de comptar amb la participació de la ciutadania.
Es comenta el cas de Cambrils que podria servir com a model.
Tot el que es reculli de la Jornada hauria de servir a l’hora de fer el PEMU, seria com un precedent.
Lluís Suñé proposa que l’ Albert Bonet i l’ Enric Bonan es reuneixin un dia per a concretar el tema i després exposar-ho a la comissió.

4. Informació sobre les zones blaves.
El regidor Enric Grangel informa dels problemes que hi ha al centre del poble per a fer un pàrquing, de la situació de les zones blaves i de les condicions que exigeixen els possibles concessionaris a l’hora de fer un pàrquing, es demanen entre 1200 i 1400 places de zona blava al voltant de la ubicació del pàrquing.
Explica la situació actual en què es troba el pàrquing del carrer Filadors i comenta que es construiran dos blocs de pisos i en el subsòl que és propietat de l’ajuntament es farà pàrquing.
Al PP La Rasa també es té previst un altre pàrquing amb planta baixa i primer pis.
Actualment, els aparcaments públics gratuïts són el del carrer Mañé i Flaquer, el del carrer Lleida mentre no s’acabi el del carrer Filadors (després ha de ser zona verda), el de la zona esportiva, el del Passeig de la Sort i el que hi ha al costat del Centre d’ Atenció Primària. L’ Ajuntament paga als propietaris dels terrenys on hi ha pàrquings públics gratuïts.
El regidor també va comentar la imminent
construcció de la rotonda de la zona Les Dunes, actuació que faria
accessibles, des de qualsevol sentit de la marxa, als aparcaments situats a
ambdues bandes de la via del tren al llarg del Barri Marítim.
Comenta que la idea és que en quatre anys es facin més zones blaves. Parla dels avantatges de la targeta de zona blava.
Lluís Suñé dóna les gràcies al regidor per la seva informació a la comissió i el regidor Enric Grangel s’ofereix a poder seguir informant sobre temes de la seva competència.

5. Precs i preguntes.
Albert Bonet pregunta quan es posaran senyals de rotonda i el regidor contesta que hi ha un problema de competències entre governació i obra pública i serveis. Es té previst que als Munts es canviï tota la senyalització i a Sant Jordi encara no es pot fer perquè hi ha dos carrers en construcció. Properament es podrà fer també a la Marítima Residencial perquè ja hi ha tots els carrers fets. La idea és anar-ho fent des de l’exterior cap a l’ interior del poble.
El regidor Enric Grangel també informa a la comissió de què s’està buscant un edifici per substituir la laik donat que l’estat de l’edifici i les condicions no són les adequades. També vol treure la policia d’ on és i posar-la a la nau del Molí de Vent. On hi ha ara la policia aniria un punt d’ informació.
També comenta que s’arreglarà el Patronat Antoni Roig i la Júlia pregunta què passarà amb l’ Associació Matinada, el regidor diu que ja ho tenen previst.
Joaquima Girol demana més policia al Barri Marítim i el regidor, Enric Grangel, diu que s’incrementarà el nombre de policies. També es comenta el fet que la Platja del Canyadell és una platja compartida amb el terme municipal d’ Altafulla i la neteja de la mateixa també es comparteix.
Carles Menal pregunta per l’ aparcament de l’altra banda de la via de les Dunes i el regidor contesta que s' assenyalarà convenientment aprofitant les obres de la rotonda.
Jordi Riambau pregunta pel pàrquing que hi ha darrera el restaurant Les Palmeres i el regidor contesta que aquell pàrquing és privat i en qualsevol moment deixaria de ser aparcament perquè es pot construir un edifici.
Referent a la sol•licitud que va fer la Comissió en la darrera reunió demanant informació de les obres del carrer Antoni Roig, es va informar a la Comissió que es va convidar a la regidora d’ Obra Pública i Serveis però va dir que li era impossible venir, i en tot cas va proposar que la Comissió fes les preguntes que tenien per escrit que ella les respondria.
La Comissió no està d’acord en què la regidora no vingui a explicar-ho i no veuen convenient fer preguntes per escrit. Demanen convidar-la per a la propera reunió.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// El secretari


Lluís Suñé /// Carles Menal