martes, 30 de octubre de 2007

Convocatòria del 30.10.07

Benvolguts i Benvolgudes:

Queda convocada la Comissió de Medi Urbà pel proper dimarts 30 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
5. Informacions de la Regidoria d’Urbanisme.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Atentament,
El president de la Comissió

Enric Bonan
Torredembarra, 26 d’octubre de 2007

Acta del 26.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 26 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Eli Forés, vicepresidenta accidental de la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat.
Assisteixen: Francesc Mercadé Teixidó, Francesc Mercadé Ciuró, Saturnino López, Pep Fortuny, Valentín Montaña i Judith Torrelles que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Joaquima Girol, Júlia Ramon, Albert Bonet, Enric Bonan i Jordi Riambau.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de juny de 2007 i de l’acta de la sessió extraordinària del 5 de juliol de 2007.
S’aproven les dues actes per unanimitat.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
Es designa com a president de la comissió a Enric Bonan, pendent de la seva acceptació.

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
Es designa com a representants de la comissió a Enric Bonan i Carles Menal.

4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
Passeig de la Sort i instal·lació de bandes sonores. S’ha tramitat carta a la Policia local. Ens informa la Policia que la regidoria d’Obres i Serveis té un pla de vialitat que consta de diversos projectes i fases que es van executant, que contempla la instal·lació d’aquestes bandes. La policia informa que les bandes ocasionen molt soroll, la qual cosa sol provocar que la pròpia gent que l’ha sol·licitat després es queixa del soroll.
Estudi del camí de l’Era. La policia ens informa també que ha fet recentment un estudi d’aquest camí que s’ha passat a Obres i Serveis. Aquest estudi contempla també que cal posar tres passos de vianants.
S’informa a la comissió que ja està en marxa la web del CMST i en l’apartat corresponent a la comissió de medi urbà s’hi trobarà unes fitxes amb les explicacions a les preguntes de la comissió. De les gestions, a més de trobar-se per escrit, s’informarà en cada comissió de treball.

5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
Es demana si es pot fer una reunió extraordinària en dissabte per tal una persona experta en temes de vialitat ens pugui ajudar a fer una proposta de mobilitat, alguna de les properes reunions.
Una de les qüestions que es vol tractar és el desenvolupament dels PEMUs i es proposa que assisteixi el regidor d’Urbanisme.
La vialitat és una altra de les qüestions a debatre i caldria la presència dels regidors de Governació i d’Obres i Serveis.
Es recorda a la comissió que els regidors es van comprometre a assistir quan les comissions de treball ho sol·licitessin, d’acord amb la seva disponibilitat.

6. Precs i preguntes.
Francesc Mercadé Teixidó demana si es pot incidir encara en el pla de vialitat i, per tant, si es pot portar a la comissió.
Saturnino López demana informació sobre el moviment de terres de Muntanyans II i se l’informa que s’està executant el Pla d’Urbanització.
La comissió sol·licita que s’inclogui un punt en l’ordre del dia que sigui qüestions sobrevingudes.
Es demana informació sobre la brossa i l’estat dels contenidors. Es demana que assisteixi el regidor a la comissió que informi sobre com està el tema, si més no, que ens informi de quan es preveu solucionar la problemàtica de la brossa.
Valentín Montaña pregunta si es preveu la ubicació de nous aparcament de bicicletes.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,20 hores.

La vicepresidenta accidental // La secretària accidental

Elisenda Forés // Judith Torrelles