lunes, 2 de junio de 2008

Acta sessió 28/05/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 28 maig de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Albert Bonet, Albert Figueres, Carles Menal, Josepa Gallofré, Jordi Cubota, Antoni Garcia, Susanna Navarro, Pep Fortuny, Valentin Montaña, Àngels Mercadé, Saturnino López, Daniel Rovira i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’ absència: Eusebia Gil-Ortega

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de març i sessió extraordinària del 24 d’abril de 2008.

Cal esmenar a l’acta 24 d’abril amb diverses apreciacions. Per exemple, darrera el nom de Pep Fortuny apareix “(ARE)” que cal eliminar. També cal esmenar a la pàgina 3, segon punt: caldria incloure una frase referent al subterrani davant del tròpic i al costat del futur teatre incloure una rotonda. Cal treure el nom de Carles Menal que no va assistir. En el punt 3er de la pàgina 3 el que ha de constar és que no se suprimeixi el pas elevat damunt del ferrocarril.

També cal incloure la sensibilitat que hi ha vers els i les usuàries de les cadires de rodes en el punt 2 de la pàgina 3. Incloure que la proposta dels carrils bicis la va fer Valentin Montaña.

Pàg. 4 nou punt entre 2 i 3 es va esmentar la possibilitat incloure com a aparcament el solar que hi ha al final de l’avinguda Catalunya/accés a l’autopista
Pàg. 4, 1r punt es va donar com un exemple, no va ser una conclusió, pel que fa a la zona blava.
Punt núm. 4 de la pàgina 4 cal incloure, “per tal de fer una regulació dels usos i de l’espai” i no només per fer....

S’acorda que restin pendents d’aprovació totes les actes de les reunions en que s’ha tractat el tema dels PEMU fins no s’hagin aprovat en la comissió en que es van realitzar.
Totes les actes que continguin informació relativa als pemus es penjaran de la web del consell de manera que es puguin fer arribar les esmenes directament a Cal Bofill.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que el 4 de juliol es proposarà com a data per fer el plenari en la propera comissió permanent.

També es proposa que la part participativa del plenari inclogui una explicació d’alguns PEMUs similars, amb tallers inclosos, ja desenvolupats. D’aquesta manera es pot desenvolupar el plenari ordinari i deixar l’extraordinari per a setembre, un cop més avançat el procés del PEMU. En aquest plenari es podria avaluar la participació en genèric, del procés, prenent com a exemple el desenvolupament d’aquest procés participatiu lligat al PEMU.

3. Elaboració de l’informe sobre els tallers associats al PEMU.

S’informa al Consell que ja es té, des d’avui, una còpia dels informes dels tallers i es lliura una còpia a la comissió. Hi ha una còpia del material penjat a la web. Queda pendent per la propera reunió l’elaboració de l’informe relatiu al desenvolupament del procés participatiu.

Es debat, però, alguns aspectes del contingut d’aquest informe com, per exemple, que hauria de valorar com s’ha fet el procés, quin fruit de n’ha tret i també quina valoració es fa del contingut dels informes finals. També cal valorar el temps destinat a cada taller, atenent que la comissió creu, inicialment, que la durada del taller de Baix a mar va ser limitat. S’opina, en general, que el debat semblava estar dirigit a centrar-se en punts massa concrets.

S’opina que va haver poca participació via enquestes i que que en els tallers del nucli antic, especialment, hi ha hagut poca participació.

Caldria haver pensat en documentació adient per informar atès que, hi havia persones que teníem molta informació- CD- o no es tenia res. De tota manera, la comissió valora com a positiu el fet que s’hagi emprès un procés participatiu, millorable en alguns aspectes. Atenent que el proper plenari versarà sobre el PEMU es podrà recollir informacions de més persones del consell que la comissió de medi urbà recollirà per elaborar l’informe final.

S’acorda cercar amb els tècnics redactors una data per acabar de resoldre els dubtes de la comissió atenent que avui mateix s’ha tingut els informes definitius dels tallers i demà mateix es podran despenjar de la web.

4. Butlletí.
Es recorda que s’havia acordat fer un número a paper després del plenari sobre el contingut del plenari.

5. Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha

6. Precs i preguntes.
Es prega incloure en els informes finals la participació del CMST en els tallers.

Valentin Montña recorda que en el casc antic es pot circular en bicicleta i es prega que es retiri la senyalització prohibint circular en bicicleta.

Pep Fortuny recorda que el mes de novembre l’arquitecte municipal i el regidor d’urbanisme es van comprometre a lliurar documentació sobre tres plans parcials i escara no s’ha rebut la documentació de la Sínia de Cabeces. Es prega que tinguin lloc les reunions sobre aquests temes.

Es prega felicitar l’ajuntament pel pas/esquena d’ase que s’ha instal·lat al passeig de la sort, que és menys agressiu que els que s’havien instal·lat anteriorment.


I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

Acta sessió 26/03/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRAA la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 26 de març de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Albert Figueres, Júlia Ramon, Pep Fortuny, Carles Menal, Josepa Gallofré, Albert Bonan, Saturnino López i Eli Forés que fa de secretària.


Excusen l’ absència: Valentin Montaña, Eusebia Gil-Ortega

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de febrer de 2008.
S’ aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.
No n’hi ha

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
Està pendent saber si es publicarà el butlletí a paper. Sigui quin sigui el procediment, el tema a publicar seria la participació ciutadana en els PEMUs, especialment, la participació en els tallers. Es proposa que abans de publicar el tema de la participació als tallers es debati en el sí de la comissió i, per tant, aquest seria un segon article a editar. El primer seria sobre el procés en general.

4. Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic
Es planteja quina ha de ser la participació el CMST en el PEMU. També es planteja quin ha de ser el marc general en el que s’ha d’inserir el debat i cap on es vol anar com a ciutat.

La comissió exposa la seva preocupació per si està garantida la presència dels redactors de l’estudi en els tallers, per tal d’acotar els aspectes legals i donar les explicacions que els i les assistent reclamin i demana que hi siguin presents.

S’expressa, també, la preocupació de quin nivell de participació poden tenir les persones que no han rebut la informació que han rebut els i les membres del CMST. Tanmateix, s’ha detectat mancances en la informació que conté el document de diagnosi com, per exemple, edificis que són municipals i que no s’han definit com a tals, així com el fet que els pluvials van a parar al clavegueram quan això no és legal des de fa anys. Es recorda, també, que el percentatge d’ocupació d’habitatges és incorrecte a Baix a mar. En aquest sentit, es proposa una sessió de treball concreta per detectar les errades que conté la diagnosi, promoguda pel CMST, amb els tècnics redactors dels PEMU i del propi ajuntament abans d’entrar a discutir en els tallers de debat. Aquesta trobada ha de ser abans de la constitució dels tallers de debat.

Una altra tasca de la comissió és cercar persones que puguin incorporar propostes concretes en els tallers de debat., tant des del punt de vista més tècnic com més planer.

5. Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha

6. Precs i preguntes.
Es pregunta perquè alguns ciutadans/anes de Baix a Mar no han rebut la carta de participació dels PEMUs ni de la convocatòria de demà. També es pregunta si hi haurà presentació específica a Baix a Mar, tal com s’havia demanat des del CMST. La secretària es compromet a trametre les preguntes als promotors del procés participatius.

Josepa Gallofré pregunta qui gestionarà les preguntes que estan incloses en l’enquesta que s’ha repartit entre la població i les entitats i quina finalitat té. La comissió informa que aquestes enquestes han arribat fetes, la comissió no ha participat en l’elaboració de l’enquesta. Es prega que el resultat ‘aquestes enquestes arribi, o l’informe que es generi de l’estudi d’aquesta enquesta, als tallers de debat.

Es prega saber quantes sessions per tallers es realitzarà i la comissió prega que aquestes siguin les necessàries per assegurar la participació.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

Acta sessió 27/02/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 27 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Joaquima Girol, Valentin Montaña, Carles Menal, Júlia Ramon, Albert Figueres, Albert Bonet, Antoni Ripoll, i Eli Forés que fa de secretària.


Excusen l’ absència: Eusebia Gil Ortega.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de gener de 2008.

S’aprova l’acta amb esmena de justificar l’absència d’Eusebia Gil-Ortega. Afegir a la intervenció de l’última pàgina, a precs i preguntes, de Valenti Montaña que es referia a les bicicletes en “aquests plans”.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa de la intervenció en la passada comissió permanent per part del Regidor de Participació Ciutadana sobre el procés de participació que la seva regidoria està promovent en relació als PEMUs. També es va informar en el decurs d’aquesta comissió que el butlletí serà virtual. El proper dijous hi haurà una permanent ampliada a la resta de comissions de treball per presentar el procés de participació dels PEMUs

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’informa que a partir d’ara es rebrà el butlletí electrònic en format “new”, a més de disposar d’un full en el Som-hi. El butlletí en format electrònic es provarà durant uns sis mesos, havent el compromís de tornar-lo a editar a paper si l’experiència no resulta satisfactòria.

La comissió considera que potser pot representar una pèrdua el fet de no editar el butlletí a paper, tot i que l’estalvi a paper és aconsellable des del punt de vista de la sostenibilitat.

Encara està pendent com s’articula la participació de les comissions de treball en programes de ràdio, fins i tot en directe, o bé el mateix dia o després de la reunió de la comissió de treball.

4. Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic

La secretària del CMST informa sobre el procés participatiu dels PEMUs que es va presentar ahir en roda de premsa. Explica el procés, consistent en la presentació en roda de premsa, que com ja s’ha esmentat es va produir ahir, i que consisteix en una presentació al CMST el proper dijous en una reunió de la comissió permanent ampliada i després, a finals de mes, tindrà lloc una presentació a la població en general. Per aquest efecte s’estan enviant cartes d’invitació i informació a residents i comerços de les zones afectades pel desenvolupament dels PEMUs, de Baix a Mar i Nucli Antic i a entitats locals, en general, per donar compliment a l’acord del CMST.

Des de la regidoria de participació ciutadana s’han establer 5 tallers: mobilitat, espais oberts i equipaments, usos del sòl i activitats, patrimoni històric i arquitectònic i Baix a Mar.

El procés finalitzarà amb una presentació global de retorn de les conclusions.

Es demana des de la comissió que hi hagi dues presentacions públiques, una al Nucli Antic i l’altre a Baix a Mar.

La comissió acorda preparar en comú els temes que es tractaran en els tallers, per tal de fixar les estratègies de la pròpia comissió per ajudar en el desenvolupament del procés. Per tant, es sol·licita que la propera reunió de la comissió s’estructuri en base a les temàtiques dels tallers.

La secretària informa que a l’adreça web www.consensus.cat/torredembarra hi haurà l’espai obert per a la participació. Cal un registre inicial dels usuaris i s’inclourà informació sobre els PEMUs, enquestes, fòrums. Actualment inclou la presentació que ha fet la empresa redactora a la comissió i farà a la permanent la setmana vinent.

5. Qüestions sobrevingudes.
S’inicia un debat sobre el desenvolupament de la Nacional 340 i la seva integració en els diferents àmbits i la globalitat del projecte i com s’ha d’articular la participació ciutadana en el desenvolupament del projecte.

6. Precs i preguntes.
Es prega passar còpia dels Plans Parcials De la Sínia de Cabeses als i les membres de la comissió Carles Menal, Valentin Montaña i Albert Bonet.

El Senyor Albert Figueres prega revisar l’ocupació del PEMU de Baix a Mar, atès que sembla que és menor que la que ha exposat l’equip redactor. També demana una còpia dels CD amb l’estudi sobre els PEMUs, atenent que és un nou membre de la comissió. Se li lliura a n’ell i al Sr. Albert Bonet les còpies corresponents a Àngels Mercadè i Joan Girol, i es demanarà a la Regidoria de Participació ciutadana còpia per aquestes dues persones, ja que no han pogut venir encara a recollir-les.

Es pregunta sobre els Plans parcial sobre els quals s’ha lliurat documentació a la comissió: Plans parcial de la Sínia de Cabeses i de l’eixample la Rasa, com s’articularà la participació pel que fa als espais lliures. Es demana la participació de la comissió abans no estigui tot decidit. El Sr. Antoni Ripoll, que també és l’arquitecte municipal, recorda que aquests dos plans estaven ja aprovats i recull el suggeriment dels i les membres de la comissió.

Valentin Montaña demana que s’informi especialment a la comissió d’economia municipal i pressupostos participatius dels tallers.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

martes, 27 de mayo de 2008

Convocatòria Comissió Medi Urbà 28.05.08

Benvolguts i Benvolgudes:

Queda convocada la Comissió de Medi Urbà pel proper dimecres 28 de maig de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de març i sessió extraordinària del 24 d’abril de 2008.
2.Informació de la Comissió Permanent.
3.Elaboració de l’informe sobre els tallers associats al PEMU.
4.Butlletí.
5.Qüestions sobrevingudes.
6.Precs i preguntes.


Atentament,
El president de la Comissió


Enric Bonan
Torredembarra, 26 de maig de 2008

lunes, 5 de mayo de 2008

Acta 27.02.08 comissió medi urbà

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 27 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Joaquima Girol, Valentin Montaña, Carles Menal, Júlia Ramon, Albert Figueres, Albert Bonet, Antoni Ripoll, i Eli Forés que fa de secretària.


Excusen l’ absència: Eusebia Gil Ortega.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de gener de 2008.
S’aprova l’acta amb esmena de justificar l’absència d’Eusebia Gil-Ortega. Afegir a la intervenció de l’última pàgina, a precs i preguntes, de Valenti Montaña que es referia a les bicicletes en “aquests plans”.

2. Informació de la Comissió Permanent.
S’informa de la intervenció en la passada comissió permanent per part del Regidor de Participació Ciutadana sobre el procés de participació que la seva regidoria està promovent en relació als PEMUs. També es va informar en el decurs d’aquesta comissió que el butlletí serà virtual. El proper dijous hi haurà una permanent ampliada a la resta de comissions de treball per presentar el procés de participació dels PEMUs

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
S’informa que a partir d’ara es rebrà el butlletí electrònic en format “new”, a més de disposar d’un full en el Som-hi. El butlletí en format electrònic es provarà durant uns sis mesos, havent el compromís de tornar-lo a editar a paper si l’experiència no resulta satisfactòria.

La comissió considera que potser pot representar una pèrdua el fet de no editar el butlletí a paper, tot i que l’estalvi a paper és aconsellable des del punt de vista de la sostenibilitat.

Encara està pendent com s’articula la participació de les comissions de treball en programes de ràdio, fins i tot en directe, o bé el mateix dia o després de la reunió de la comissió de treball.

4. Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic
La secretària del CMST informa sobre el procés participatiu dels PEMUs que es va presentar ahir en roda de premsa. Explica el procés, consistent en la presentació en roda de premsa, que com ja s’ha esmentat es va produir ahir, i que consisteix en una presentació al CMST el proper dijous en una reunió de la comissió permanent ampliada i després, a finals de mes, tindrà lloc una presentació a la població en general. Per aquest efecte s’estan enviant cartes d’invitació i informació a residents i comerços de les zones afectades pel desenvolupament dels PEMUs, de Baix a Mar i Nucli Antic i a entitats locals, en general, per donar compliment a l’acord del CMST.

Des de la regidoria de participació ciutadana s’han establer 5 tallers: mobilitat, espais oberts i equipaments, usos del sòl i activitats, patrimoni històric i arquitectònic i Baix a Mar.

El procés finalitzarà amb una presentació global de retorn de les conclusions.

Es demana des de la comissió que hi hagi dues presentacions públiques, una al Nucli Antic i l’altre a Baix a Mar.

La comissió acorda preparar en comú els temes que es tractaran en els tallers, per tal de fixar les estratègies de la pròpia comissió per ajudar en el desenvolupament del procés. Per tant, es sol·licita que la propera reunió de la comissió s’estructuri en base a les temàtiques dels tallers.

La secretària informa que a l’adreça web www.consensus.cat/torredembarra hi haurà l’espai obert per a la participació. Cal un registre inicial dels usuaris i s’inclourà informació sobre els PEMUs, enquestes, fòrums. Actualment inclou la presentació que ha fet la empresa redactora a la comissió i farà a la permanent la setmana vinent.

5. Qüestions sobrevingudes.
S’inicia un debat sobre el desenvolupament de la Nacional 340 i la seva integració en els diferents àmbits i la globalitat del projecte i com s’ha d’articular la participació ciutadana en el desenvolupament del projecte.

6. Precs i preguntes.
Es prega passar còpia dels Plans Parcials De la Sínia de Cabeses als i les membres de la comissió Carles Menal, Valentin Montaña i Albert Bonet.

El Senyor Albert Figueres prega revisar l’ocupació del PEMU de Baix a Mar, atès que sembla que és menor que la que ha exposat l’equip redactor. També demana una còpia dels CD amb l’estudi sobre els PEMUs, atenent que és un nou membre de la comissió. Se li lliura a n’ell i al Sr. Albert Bonet les còpies corresponents a Àngels Mercadè i Joan Girol, i es demanarà a la Regidoria de Participació ciutadana còpia per aquestes dues persones, ja que no han pogut venir encara a recollir-les.

Es pregunta sobre els Plans parcial sobre els quals s’ha lliurat documentació a la comissió: Plans parcial de la Sínia de Cabeses i de l’eixample la Rasa, com s’articularà la participació pel que fa als espais lliures. Es demana la participació de la comissió abans no estigui tot decidit. El Sr. Antoni Ripoll, que també és l’arquitecte municipal, recorda que aquests dos plans estaven ja aprovats i recull el suggeriment dels i les membres de la comissió.

Valentin Montaña demana que s’informi especialment a la comissió d’economia municipal i pressupostos participatius dels tallers.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

miércoles, 23 de abril de 2008

Convocatòria extraordinària Medi Urbà 24.04.08

Benvolguts i Benvolgudes:

Queda convocada la Comissió de Medi Urbà extraordinària ampliada a totes les comissions del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra pel proper dijous 24 d’abril de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Debat sobre el procés participatiu dels PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic


Atentament,

El president de la Comissió


Enric Bonan

Torredembarra, 22 d’abril de 2008

jueves, 20 de marzo de 2008

Convocatòria sessió 26.03.08

Benvolguts i Benvolgudes:


Queda convocada la Comissió de Medi Urbà pel proper dimecres 26 de març de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de febrer de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.
Atentament,

El president de la Comissió

Enric Bonan

Torredembarra, 20 de març de 2008

martes, 26 de febrero de 2008

Convocatòria sessió 27.02.08Benvolguts i Benvolgudes:

Queda convocada la Comissió de Medi Urbà pel proper dimecres 27 de febrer de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de gener de 2008.
2.Informació de la Comissió Permanent.
3.Proposta d’articles pel proper butlletí.
4.Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic
5.Qüestions sobrevingudes.
6.Precs i preguntes.


Atentament,
El president de la Comissió


Enric Bonan
Torredembarra, 27 de febrer de 2008

miércoles, 30 de enero de 2008

Convocatòria del 30.01.08

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ
DATA: 3O DE GENER DE 2008


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de novembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Informació sobre els PEMUs de Baix i Mar i Nucli Antic
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Acta del 28.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 28 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Josep Fortuny, Saturnino López, Carles Menal, Albert Bonet, Julia Ramon, Rosa M. Guasch, Domènec Belis, Valentin Montaña i Elisenda Forés que fa de secretària.

Com a convidats assiteixen Antoni Ripoll, arquitecte municipal i Ramon Ripoll, regidor d’Urbanisme.
Excusen l’absència: Jordi Riambau i Carles Rico.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta amb l’esmena d’incloure Josep Fortuny com assistent. També cal excusar Albert Bonet i Domènec Belis.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes pel Plenari.

Valentin Montaña exposa una proposta de moció en relació als aparcaments de bicicletes. Li manca informació de quan la comissió va proposar que els aparcaments tinguessin la tipologia d’U. Aportarà l’esborrany per tal es vehiculi entre els i les membres de la comissió per tal abans del plenari s’aportin les esmenes que s’escaiguin. Se li suggereix que el redactat inclogui que es retirin els senyals que prohibeixen la circulació de bicicletes pel centre urbà.

S’acorda que el president de la comissió, Enric Bonan faci de portaveu de la comissió en el plenari.

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

S’ajorna per a la propera reunió.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

S’ajorna per a la propera reunió.

5. Debat sobre el planejament de Torredembarra.

Es presenten l’arquitecte municipal i el regidor d’urbanisme per debatre sobre el planejament urbanístic a Torredembarra. Inicia el debat l’arquitecte municipal plantejant que seria bo discutir sobre la tipologia que haurien de tenir els espais públics que es generen com a conseqüència dels planejaments que estan a punt d’aprovar-se. Es proposa com a metodologia fer còpia de la documentació referent a l’espai públic i debatre-ho, després, col·lectivament.

El primer espai que es generarà és el corresponent al planejament de la Sort, que s’espera aprovar a principis de l’any vinent. També hi ha el que es generarà al costat del CAP, pendent de l’aprovació de la comissió d’urbanisme. Un tercer espai serà el de la Sínia de Cabeces. No hi ha l’aprovació definitiva perquè depèn, encara, de la comissió d’urbanisme. Aquest tercer pla si té una proposta d’urbanització i, per tant, definides les zones públiques. Aquest pla genera 2,5 Ha de zona verda. Quan s’aprovi el document per part de l’ajuntament, llavors quedarà definitivament per executar.

En el Pla parcial Hort de Pau, al costat el CEIP l’Antina, ja estan definides les zones verdes, concentrades més a prop de la zona de mar al tenir el pla d’urbanització aprovat. La zona d’equipaments ja està urbanitzada pel CEIP l’Antina.

El Pla Parcial de la Sort és dirigit per l’ajuntament, directament. El de l’eixample–la rasa es desenvolupa per compensació i són els propietaris els que fan la proposta, com succeeix també, en el cas de la Sínia de Cabeces. Els dos primers no tenen encara el projecte d’urbanització.

El regidor d’urbanisme exposa que aquest serà el pulmó verd de Torredembarra i cal definir la filosofia de com determinar la urbanització d’aquestes zones verdes i d’equipaments.

A la zona de l’eixample-la rasa hi ha una zona d’equipament que pot passar, en part, a zona verda ja que legalment, això és permès. Es pregunta si les zones verdes no queden, de tota manera, molt fragmentades, en especial a la zona en paral·lel al costat de la carretera. Des de la regidoria d’urbanisme s’informa que s’ha acceptat aquesta proposta donat el caràcter de zona lúdica que tindrà el pla parcial a l’altra banda de la carretera, el dels Ponts del Ferrocarril. Aquesta zona verda eixamplaria l’espai entre els volums dels dos plans parcials. De fet, si la zona d’equipaments passa en part, a zona verda, llavors aquesta zona seria un gran pulmó verd.

El regidor fa notar que cal tenir present que al costat del CAP s’està treballant per ubicar un aparcament subterrani que permetria dotar de caràcter de zona verda la part aèria. Es manté una zona verda al final del carrer dels Munts per poder descongestionar la zona.

Saturnino López pregunta si el percentatges de zona verda estan determinat i és el que marca la llei. L’arquitecte municipal exposa que els percentatges ja es complien sense tenir present la zona verda al final del carrer dels Munts.

Des d’urbanisme es lliuraran a la comissió els plànols en format pdf.

Albert Bonet pregunta per la superfície de la zona verda i si la part aèria del possible aparcament és suficient per implementar-hi, per exemple, un auditori. Se li respon que sí hi cabria, però que el sòl encara no és propietat de l’ajuntament. Per tant, seria factible des del punt de vista urbanístic. Quedaria integrat amb una zona verda al voltant i amb un aparcament subterrani.

Josep Fortuny pregunta pel nivell de VPO del Pla Parcial. L’arquitecte municipal exposa que hi ha un 20% de VPO i un 10% de concertat. D’aquest, hi ha el percentatge que pertany a l’ajuntament.

Es pregunta fins a quin punt es pot incidir en la quantitat de zones públiques d’aquests plans parcials. El regidor exposa que és força complicat ja que les negociacions han aconseguit cessions en un percentatge superior al que marca la Llei. En el cas del de la Sínia de Cabeces, a més, hi ha hagut la dificultat afegida de la negociació per tal els promotors es facin càrrec de la canalització de la Rasa. També s’ha aconseguit la integració amb la zona no urbanitzable que l’envolta.

Urbanisme proposa, també, per a una propera reunió redissenyar la zona nord, l’entrada al municipi, a l’alçada del polígon fins al Portal de Padrines. Júlia Ramon exposa la problemàtica de l’accés fins a la Fundació Onada, que queda tallat davant de la deixalleria. Des d’urbanisme se li reconeix que cal solucionar-ho i que s’estan cercant solucions. Es proposa, com a mínim, habilitar un pas.

Carles Menal pregunta en què consisteix el Pla Parcial dels Ponts del ferrocarril. Se li explica que la construcció contemplada és comercial i hotelera, per la qual cosa se la denomina col·loquialment “zona lúdica” tot i que no ho és. Es fa la matisació, doncs, que no es tracta d’una zona lúdica.

Carles Menal pregunta, també, sobre l’alçada dels habitatges del Pla parcial de la Sínia de Cabeces. L’arquitecte municipal contempla construcció PB+2, PB+4 i blocs a l’alçada de Babilònia, de manera que, al haver pendent, els volums no sobresurtin excessivament.

Recorda, també, la problemàtica del carrer Edelweis. En aquest cas, caldria tot un seguit d’actuacions urbanístiques, ja que ara encara hi ha propietat. Cal, inicialment, constituir la Junta de compensació com a pas previ.

Júlia Ramon pregunta quants habitatges representa d’increment el desenvolupament d’aquests plans parcials. Des de la regidoria d’urbanisme se’ls informa que es tracta d’uns 2000 habitatges. Cal tenir present que la densitat a Torredembarra és molt baixa, amb un 60% de ciutat jardí, percentatges que es corresponen a municipis més petits.

Enric Bonan proposa definir una metodologia de treball, de cara a les següents reunions. Es proposa agrupar els plans parcials de la Sort i l’Eixample-la Rasa i tractar, també, el de la Sínia de Cabeces, atès que són els que es poder deixar definitivament aprovats aquest proper 2008. L’ordre de prioritats seria, doncs, aquest: La Sort - Eixample/la Rasa primer i després el de la Sínia de Cabeces, en dues reunions que caldria fer durant el primer trimestre de 2008. Prèviament, es passaria el material - plànols en format CD.

6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Carles Menal pregunta sobre l’estació de RENFE. El regidor respon que està pendent d’arranjar-se un problema amb la propietat i després cal integrar l’estació d’autobusos i negociar amb ADIF el trasllat d’algunes infrastructures. En una propera reunió, quan estigui més avançat el procés, s’exposarà el projecte a la comissió.

Carles Menal pregunta pels terminis d’execució d’aquestes obres. El regidor respon que no està, encara, prevista la data.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president //La secretària
Enric Bonan //Elisenda Forés