miércoles, 30 de enero de 2008

Convocatòria del 30.01.08

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ
DATA: 3O DE GENER DE 2008


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de novembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Informació sobre els PEMUs de Baix i Mar i Nucli Antic
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Acta del 28.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 28 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Josep Fortuny, Saturnino López, Carles Menal, Albert Bonet, Julia Ramon, Rosa M. Guasch, Domènec Belis, Valentin Montaña i Elisenda Forés que fa de secretària.

Com a convidats assiteixen Antoni Ripoll, arquitecte municipal i Ramon Ripoll, regidor d’Urbanisme.
Excusen l’absència: Jordi Riambau i Carles Rico.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta amb l’esmena d’incloure Josep Fortuny com assistent. També cal excusar Albert Bonet i Domènec Belis.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes pel Plenari.

Valentin Montaña exposa una proposta de moció en relació als aparcaments de bicicletes. Li manca informació de quan la comissió va proposar que els aparcaments tinguessin la tipologia d’U. Aportarà l’esborrany per tal es vehiculi entre els i les membres de la comissió per tal abans del plenari s’aportin les esmenes que s’escaiguin. Se li suggereix que el redactat inclogui que es retirin els senyals que prohibeixen la circulació de bicicletes pel centre urbà.

S’acorda que el president de la comissió, Enric Bonan faci de portaveu de la comissió en el plenari.

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

S’ajorna per a la propera reunió.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

S’ajorna per a la propera reunió.

5. Debat sobre el planejament de Torredembarra.

Es presenten l’arquitecte municipal i el regidor d’urbanisme per debatre sobre el planejament urbanístic a Torredembarra. Inicia el debat l’arquitecte municipal plantejant que seria bo discutir sobre la tipologia que haurien de tenir els espais públics que es generen com a conseqüència dels planejaments que estan a punt d’aprovar-se. Es proposa com a metodologia fer còpia de la documentació referent a l’espai públic i debatre-ho, després, col·lectivament.

El primer espai que es generarà és el corresponent al planejament de la Sort, que s’espera aprovar a principis de l’any vinent. També hi ha el que es generarà al costat del CAP, pendent de l’aprovació de la comissió d’urbanisme. Un tercer espai serà el de la Sínia de Cabeces. No hi ha l’aprovació definitiva perquè depèn, encara, de la comissió d’urbanisme. Aquest tercer pla si té una proposta d’urbanització i, per tant, definides les zones públiques. Aquest pla genera 2,5 Ha de zona verda. Quan s’aprovi el document per part de l’ajuntament, llavors quedarà definitivament per executar.

En el Pla parcial Hort de Pau, al costat el CEIP l’Antina, ja estan definides les zones verdes, concentrades més a prop de la zona de mar al tenir el pla d’urbanització aprovat. La zona d’equipaments ja està urbanitzada pel CEIP l’Antina.

El Pla Parcial de la Sort és dirigit per l’ajuntament, directament. El de l’eixample–la rasa es desenvolupa per compensació i són els propietaris els que fan la proposta, com succeeix també, en el cas de la Sínia de Cabeces. Els dos primers no tenen encara el projecte d’urbanització.

El regidor d’urbanisme exposa que aquest serà el pulmó verd de Torredembarra i cal definir la filosofia de com determinar la urbanització d’aquestes zones verdes i d’equipaments.

A la zona de l’eixample-la rasa hi ha una zona d’equipament que pot passar, en part, a zona verda ja que legalment, això és permès. Es pregunta si les zones verdes no queden, de tota manera, molt fragmentades, en especial a la zona en paral·lel al costat de la carretera. Des de la regidoria d’urbanisme s’informa que s’ha acceptat aquesta proposta donat el caràcter de zona lúdica que tindrà el pla parcial a l’altra banda de la carretera, el dels Ponts del Ferrocarril. Aquesta zona verda eixamplaria l’espai entre els volums dels dos plans parcials. De fet, si la zona d’equipaments passa en part, a zona verda, llavors aquesta zona seria un gran pulmó verd.

El regidor fa notar que cal tenir present que al costat del CAP s’està treballant per ubicar un aparcament subterrani que permetria dotar de caràcter de zona verda la part aèria. Es manté una zona verda al final del carrer dels Munts per poder descongestionar la zona.

Saturnino López pregunta si el percentatges de zona verda estan determinat i és el que marca la llei. L’arquitecte municipal exposa que els percentatges ja es complien sense tenir present la zona verda al final del carrer dels Munts.

Des d’urbanisme es lliuraran a la comissió els plànols en format pdf.

Albert Bonet pregunta per la superfície de la zona verda i si la part aèria del possible aparcament és suficient per implementar-hi, per exemple, un auditori. Se li respon que sí hi cabria, però que el sòl encara no és propietat de l’ajuntament. Per tant, seria factible des del punt de vista urbanístic. Quedaria integrat amb una zona verda al voltant i amb un aparcament subterrani.

Josep Fortuny pregunta pel nivell de VPO del Pla Parcial. L’arquitecte municipal exposa que hi ha un 20% de VPO i un 10% de concertat. D’aquest, hi ha el percentatge que pertany a l’ajuntament.

Es pregunta fins a quin punt es pot incidir en la quantitat de zones públiques d’aquests plans parcials. El regidor exposa que és força complicat ja que les negociacions han aconseguit cessions en un percentatge superior al que marca la Llei. En el cas del de la Sínia de Cabeces, a més, hi ha hagut la dificultat afegida de la negociació per tal els promotors es facin càrrec de la canalització de la Rasa. També s’ha aconseguit la integració amb la zona no urbanitzable que l’envolta.

Urbanisme proposa, també, per a una propera reunió redissenyar la zona nord, l’entrada al municipi, a l’alçada del polígon fins al Portal de Padrines. Júlia Ramon exposa la problemàtica de l’accés fins a la Fundació Onada, que queda tallat davant de la deixalleria. Des d’urbanisme se li reconeix que cal solucionar-ho i que s’estan cercant solucions. Es proposa, com a mínim, habilitar un pas.

Carles Menal pregunta en què consisteix el Pla Parcial dels Ponts del ferrocarril. Se li explica que la construcció contemplada és comercial i hotelera, per la qual cosa se la denomina col·loquialment “zona lúdica” tot i que no ho és. Es fa la matisació, doncs, que no es tracta d’una zona lúdica.

Carles Menal pregunta, també, sobre l’alçada dels habitatges del Pla parcial de la Sínia de Cabeces. L’arquitecte municipal contempla construcció PB+2, PB+4 i blocs a l’alçada de Babilònia, de manera que, al haver pendent, els volums no sobresurtin excessivament.

Recorda, també, la problemàtica del carrer Edelweis. En aquest cas, caldria tot un seguit d’actuacions urbanístiques, ja que ara encara hi ha propietat. Cal, inicialment, constituir la Junta de compensació com a pas previ.

Júlia Ramon pregunta quants habitatges representa d’increment el desenvolupament d’aquests plans parcials. Des de la regidoria d’urbanisme se’ls informa que es tracta d’uns 2000 habitatges. Cal tenir present que la densitat a Torredembarra és molt baixa, amb un 60% de ciutat jardí, percentatges que es corresponen a municipis més petits.

Enric Bonan proposa definir una metodologia de treball, de cara a les següents reunions. Es proposa agrupar els plans parcials de la Sort i l’Eixample-la Rasa i tractar, també, el de la Sínia de Cabeces, atès que són els que es poder deixar definitivament aprovats aquest proper 2008. L’ordre de prioritats seria, doncs, aquest: La Sort - Eixample/la Rasa primer i després el de la Sínia de Cabeces, en dues reunions que caldria fer durant el primer trimestre de 2008. Prèviament, es passaria el material - plànols en format CD.

6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Carles Menal pregunta sobre l’estació de RENFE. El regidor respon que està pendent d’arranjar-se un problema amb la propietat i després cal integrar l’estació d’autobusos i negociar amb ADIF el trasllat d’algunes infrastructures. En una propera reunió, quan estigui més avançat el procés, s’exposarà el projecte a la comissió.

Carles Menal pregunta pels terminis d’execució d’aquestes obres. El regidor respon que no està, encara, prevista la data.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president //La secretària
Enric Bonan //Elisenda Forés