lunes, 6 de agosto de 2007

Acta del 25.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 25 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Saturnino López, Júlia Ramon, Enric Bonan, Albert Bonet, Valentin Montaña, Jordi Riambau, Joaquima Girol i Elisenda Forés que fa de secretària accidental.
També assisteix Antoni Ripoll, arquitecte municipal.
Excusen l’ absència: Carles Menal i Eusebia Gil- Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de març de 2007 i de la sessió extraordinària del 12 d’abril de 2007.
S’ aprova l’acta del 28 de març amb una esmena: s’ha d’afegir que Saturnino López va esmentar que al passeig de la Sort, a l’alçada del carrer Capella, falten dos arbres. El de la dreta ha estat substituït per un conus.

S’aprova l’acta de la comissió del dia 12 d’abril, condicionada l’aprovació definitiva d’aquesta darrera a l’aprovació per part de la comissió permanent.

2. Informació sobre el projecte de remodelació de la N 340 i altres projectes d’ Urbanisme.
L’arquitecte municipal Antoni Ripoll, que excusa l’absència del regidor, compareix davant la comissió per explicar el projecte de la remodelació de la N-340 i sobre la sol·licitud dels estudis previs del PEMU donant compliment al que havia sol·licitat la comissió en la darrera de les seves reunions.

La comissió fa constar que aquesta sol·licitud es va fer abans de saber de l’existència de l’exposició al Castell sobre la remodelació de la N-340.

Es comença l’explicació parlant sobre el projecte de remodelació de la N-340, un projecte que no està aprovat encara. En l’actualitat es tracta d’un àmbit desordenat tot i l’existència de grans superfícies la qual cosa fa pensar que ben ordenat aquesta zona pot esdevenir una zona comercial. En aquest sentit el projecte d’obra està pensat de manera que no es sacrificarà l’espai destinat a persones per l’ús i/o aparcament de vehicles privats. Aquest és el motiu pel qual la part central és un passeig i no un espai destinat a aparcament.

En el tram de l’estació cap a Altafulla, es mantenen els dos carrils. La resta del vial té dos carrils per costat, amb un espai per l’aparcament, i hi ha una rambla al mig, per a passeig, que tindrà un carril bici. Està previst que la velocitat dels vehicles sigui més lenta. Es pregunta per què dos carrils per sentit i es respon que és perquè no es col·lapsi la circulació si aparquen els vehicles.

Es pregunta per l’accés per sota la via darrera l’església de Baix a Mar, que ara no permet el pas dels vehicles. Es respon que aquest accés no suporta el tràfic de vehicles i per això s’ha deixat com a peatonal.

Es pregunta sobre la retirada del Pont de Clarà i Antoni Ripoll respon que quan es retiri l’impacte sobre aquests vials serà la substitució del carril amb sentit d’anada. Hi ha intenció de mantenir un pas segregat per permetre l’accés peatonal si es produeix la retirada del pont per donar resposta a la sol·licitud dels veïns per accedir a la platja.

Es torna a recalcar que aquest projecte d’obra d’aquest àmbit no s’ha aprovat. S’acaba a l’alçada de l’estació de RENFE. L’ha elaborat una consultoria encarregada per l’Ajuntament.

Preocupa a la comissió el tema de l’aparcament necessari per l’activitat que pugui generar l’auditori, ja que neix amb vocació de ser un equipament supramunicipal, la qual cosa comportarà desplaçaments amb vehicles des d’altres localitats. L’arquitecte informa que ha entrat a l’ajuntament una proposta de Pla Especial “La estació” situat a l’altre costat del pas soterrat, que contempla una zona d’aparcament per a 400 vehicles.

També preocupa a alguns membres de la comissió el fet que tot es desenvolupa en aquest àmbit i que sembla que sigui per afavorir aquesta zona amb grans superfícies en detriment de la zona actual de centre del poble. Es respon que la voluntat és, precisament, de fer actuacions per donar vida a altres àmbits de la població. L’arquitecte municipal exposa que el que s’està fent és desenvolupar el Pla General.

Pel que fa al projecte del pla especial presentat per uns promotors particulars, aquest contempla que l’estació modificarà la seva ubicació, tot i estar exclosa de l’àmbit. El lloc considerat pels promotors del Pla especial on estarà l’estació es basa en una proposta que ADIF havia presentat en el seu dia a l’Ajuntament sobre la ubicació de l’estació i avui, precisament, l’alcalde s’ha desplaçat a Madrid per exposar-li a RENFE el projecte presentat, per si volen adequar o no la seva primera proposta d’ubicació de l’estació.
La comissió exposa la seva preocupació per la manca de participació ciutadana en el desenvolupament d’un Pla General que, en el seu moment, als any 90 es va aprovar sense aquest debat ciutadà. De fet, es considera que no ha de ser un debat únicament tècnic, on el creixement es basi o no en l’existència dels recursos, per exemple. Cal que les intervencions ciutadanes siguin en el sentit d’aportar la seva opinió sobre quin model de poble vol la seva ciutadania.

La comissió pregunta, també, sobre els PEMUs del Nucli Antic i Baix a Mar i es demana fer constar en acta que la comissió no ha estat informada sobre el concurs dels mateixos. L’arquitecte municipal presenta, com antecedent, una petició que van entrar a l’ajuntament els veïns de Baix a Mar per poder edificar sense limitacions d’alçada màxima i per això es va optar per iniciar la regulació a través del PEMU. L’encàrrec és únic per als dos PEMUs, de Baix a Mar i del Nucli Antic, tot i que es demana la presentació com a dos estudis independents.

Es pregunta si és pública la documentació i l’arquitecte respon que sí. La comissió vol fer constar en acta que estava treballant en l’elaboració d’unes jornades participatives en relació als PEMUs i es pensa que l’empresa redactora hauria de disposar de la documentació generada en aquestes jornades. La comissió sol·licita el plec de condicions per aquest concurs, petició que la secretària del Consell sol·licitarà a l’àrea de contractació. Joaquima Girol, a títol particular, vol que consti en acta, també, el seu descontentament sobre com s’ha dut a terme tot el procediment.

La comissió agraeix la presència de l’arquitecte municipal i les seves explicacions, tot convidant-lo a participar sempre que li sigui possible a les nostres reunions.

3. Informació sobre la recollida de residus en el Nucli Antic.
S’ajorna aquest punt.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’ajorna aquest punt.

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// La secretaria accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: