lunes, 6 de agosto de 2007

Acta del 27.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 27 de juny de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Enric Bonan, Vice-president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Jordi Riambau, Antonio Ripoll, Saturnino López, Albert Bonet, Eusebia Gil-Ortega, Enric Bonan, Júlia Ramon, Valentin Montaña, Judith Torrelles i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’absència: Elisenda Forés i Esperanza Picó.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de maig de 2007.
Aprovada l’acta del 30 de maig de 2007 sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es comunica a la comissió que l’Eva Parra, que no ha pogut assistir en aquesta comissió, serà la persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment l’actualització i variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

També s’informa de quin serà el calendari previst per tal de dur a terme el procés de Pressupostos participatius.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà, també, entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i composarà les butlletes per votar les propostes, aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

Els membres de la comissió consideren que no poden en un termini tan poc de temps lliurà el llistat amb les tres propostes, a més a més, no tots coincideixen amb les mateixes. Per la qual cosa s’acorda que durant aquesta setmana del 27 de juny fins el 3 de juliol cada membre farà arribar les seves tres respostes i després escolliran de les resultants les tres que proposen. Aquesta decisió la prendran el proper dia 5 de juliol, ja que se’ls convocarà a una sessió extraordinària.

4. Adjudicació dels PEMUS.
S’informa que ja s’han adjudicat Els PEMUS i que a partir d’ara s’ha d’iniciar la primera fase de diagnòstic. Tal i com està previst en el contracte s’ha de dur a terme una consulta als diferents òrgans de l’Ajuntament, on s’inclou el Consell de Sostenibilitat.

Els membres de la comissió manifesten la necessitat de poder aportar idees i propostes en aquest projecte, la cal cosa consideren el següent:

- Realitzar una reunió prèvia de la comissió per tal de poder establir unes línies principals per poder després parlar amb el tècnic.
- També es planteja de la possibilitat de fer una reunió amb el tècnic perquè exposi les línies de treball a seguir.
- Es considera que seria necessari un debat previ, com l’organització d’unes jornades per tal de poder debatre aquest temes.
- Es pregunta si el document és públic per tal de poder-lo consultar.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa fer una article sobre les propostes aportades per la comissió als pressupostos participatius.

6. Precs i preguntes.
Es prega que per seguretat i per tal de poder reduir la velocitat al Passeig de Sort, es demana que instal·lin bandes sonores per tal que els cotxes no corrin.

També es prega que es sol·liciti l’estudi del Camí de l’Era fet per la policia referent a aquesta qüestió.

Es prega a la comissió que es manifestin en relació al Pla d’Actuacions que durà a terme l’Ajuntament de Torredembarra a la perifèria del Nucli Antic. Són tres propostes:

- Projecte de pàrquing del carrer Filadors.
- Creació d’un espai públic entre final carrer de la Sort i Passeig de la Sort.
- Alliberar l’espai situat al costat de l’Ajuntament que en aquest moments hi ha una nau, ja que el pla parcial preveu que es pot edificar.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22.00 hores.

El vice-president /// El secretari


Enric Bonan ///
Carles Menal

No hay comentarios: