lunes, 6 de agosto de 2007

Acta del 30.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 30 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés, presidenta accidental de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Saturnino López, Antoni Ripoll, Valentin Montaña i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’ absència: Eusebia Gil Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’abril de 2007.
S’aprova l’acta fent constar l’absència d’ Eusebia Gil Ortega.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. Caldria que les propostes passessin de nou al plenari de l’ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors d’Urbanisme, Governació i Obres i Serveis.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que només quan aquest edifici sigui de titularitat municipal.

Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

També cal fer un esforç per incorporar les entitats a les comissions de treball. En aquest cas, parlar amb els gremis de construcció, promotors, etc. relacionats amb l’urbanisme local.

S’informa de la consecució de la subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana que permetrà incorporar una persona per potenciar aquestes incorporacions en el propi consell i les comissions de treball a més de dinamitzar i coordinar el procés de pressupostos participatius.

Com a tema específic de la comissió hi ha cercar el compromís de participació en el desenvolupament del PEMU així com demanda d’assessorament tècnic i documentació- plànols, Pla General, per exemple- administratius i legals. També es demana que a la Marítima Residencial Nord es tingui cura de la neteja de la zona arbrada pel perill d’incendi i que es disposi la xarxa d’hidrans. Caldria aconseguir el compromís de protegir l’arbrat urbà i les poques zones arbrades que tenim. Una altra qüestió a remarcar és el seguiment dels final d’obres com per exemple el seguiment de les obres de canalització de la rasa a l’alçada de Can Dània, la qual cosa preocupa a la comissió. De fet cal reclamar mesures d’integració paisatgística en les obres que es realitzen.

En la permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

3. Precs i preguntes.
Es proposa penjar al taulell de l’ajuntament la convocatòria de les comissions de treball per aquelles persones que no la poden rebre per e-mail o per telèfon.
Es prega que s’investigui sobre els abocaments de runa que duen a terme a la zona de la Marítima residencial les empreses contractades pel propi ajuntament i, fins i tot, el propi ajuntament.

Es pregunta en el polígon de la Sort, on queda un petit espai entre les obres que s’estan realitzant. S’informa que són espais públics que contempla el Pla General.

Es pregunta sobre la senyalització horitzontal del Passeig de la Sort, que ja s’han acabat les obres però encara no s’ha executat, de manera que s’observen moltes frenades dels vehicles i manca de coincidència amb alguns dels rebaixos de les voreres.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,35 hores.

La presidenta accidental /// El secretari


Elisenda Forés /// Carles Menal

No hay comentarios: