lunes, 6 de agosto de 2007

Acta del 28.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 28 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluis Suñé president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Albert Bonet, Francesc Mercadé, Enric Bonan, Saturnino López, Júlia Ramon, Jordi Riambau, Ramon Ferre, Joaquima Girol, Valentin Montaña, Elisenda Forés, Montserrrat Gasull com a convidada i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’absència: Eusebia Gil- Ortega.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 31 de gener de 2007.
S’ aprova l’acta del 29 de novembre amb una esmena d' Enric Bonan. Al punt 3, al final de la pàgina, Enric Bonan exposava que “cal fer un concurs d'adjudicació del PEMU en el qual les bases primin els interessos que es volen preservar i que s'hauria de comptar amb la participació de la ciutadania”.

Pel que fa a la pregunta de Jordi Riambau, cal posar que el regidor va respondre que en qualsevol moment deixaria de ser aparcament perquè es pot construir un edifici.

A la pregunta de Joaquima Girol, el regidor va respondre que la neteja de la platja del Canyadell era compartida amb Altafulla.

La resposta a la pregunta de Carles Menal era sobre l' aparcament de les Dunes. El regidor va contestar que s'assenyalaria convenientment aprofitant les obres de la rotonda.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S'informa que ja s'ha repartit el número anterior i la propera reunió cal decidir l'article a posar en el proper número.

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
S'acorda designar a Jordi Riambau com a membre del jurat en nom de la comissió.

Ramon Ferre proposa cercar com a candidata alguna empresa, ja que una que s'havia proposat, Narayan ha fet fallida i ja ha plegat. També proposa la Plataforma Salvem els Muntanyans de nou.

També es proposa als comerços que estan fent la recollida comercial de cartró comercial i repartir l'import del premi en alguna cosa comuna, per exemple, un diploma.

4. Informació sobre les obres del Carrer Nou.
La regidora d'Obres i Serveis, Montserrat Gasull informa que pel que fa als terminis s'estan complint en el temps estipulats. La setmana vinent es començarà a posar la llosa. Demà arriben els punts de llum i durant el mes de març es posaran lloses i enllumenat. Quedarà per instal·lar, només, l'arbrat que està pendent de l'informe de medi ambient i el poc mobiliari urbà. La resta que queda per executar són les connexions, que també es faran, s'espera, dins del termini estipulat. No hi ha hagut massa variacions fora de la font. S'ha modificat el nombre d' arbres. També s' ha modificat els fanals, que pel que fa al carrer van enganxats a la paret mentre a la plaça si són de peu. Són de color platejat mate. El tipus de llum és groc i segueix la normativa vigent (vapor de sodi).Hi ha una mostra al despatx per si algú la vol veure.

Jordi Riambau pregunta pel tros del carrer de la Muralla que està afectat, si tindrà o no tractament de plaça. Es respon que s'està estudiant per part de la policia si serà o no peatonal.

Enric Bonan pregunta per la distribució de la plaça, si és l'original o s'ha modificat i la regidora respon que en no bellugar la font, tot ha quedat una mica modificat. Hi haurà cadires i taules dels bars, també, però no hi ha la pretensió que segueixi donant l'aspecte que tenia fins ara.

Ramon Ferre pregunta comenta que hi ha menys arbres que en el projecte inicial. Es constata que és cert.

Enric Bonan pregunta si el material del sòl de la plaça és igual que el del carrer i es respon que l'enrajolat de la plaça és més gran que el del carrer i, per tant, diferent. També s'informa que els colors que s'han triat són els de la gama nomenada “mediterranis” i més foscos per evitar que s'embrutin amb l'entrada de vehicles quan aquests hagin d'entrar a càrrega i descàrrega, per exemple. També es pregunta si el tipus de rajola on passen els cotxes serà més resistent. Es respon que si, que això ha estat tingut en compte. Cal donar pas a la policia i per això també hi haurà rajola més resistent a la Baixada de Sant Antoni.

Jordi Riambau pregunta pels veïns de la Plaça de la Vila, si tindran accés per la Baixada de Sant Antoni. Es respon que es limitarà l'accés però no als veïns, vehicles de càrrega i descàrrega, d'emergències, etc. Tot i això, encara està per acabar de decidir. Es respectarà al màxim el caràcter peatonal.

La regidora informa que, pel que fa a mobiliari, existeix un projecte nou, que encara no està informat pel tècnic de la seva àrea, que modifica molts aspectes del projecte inicial pel que fa al mobiliari i l'arbrat. De tota manera anuncia que no s'acceptaran totes les modificacions que proposa.

Valentin Montaña pregunta com es controlarà l'accés a la zona peatonal. La regidora respon que hi haurà unes pilones a la cantonada de Cal Coca aprofitant les existents. La resta dels accessos es marcarà amb senyalització viària. Les pilones s'obriran via ràdio-càmara que controlarà la policia.

Francesc Mercadé exposa que en altres zones peatonals s'està treient aquest sistema de pilones pels problemes que hi ha pel que fa, per exemple, als vehicles d'emergència. Pregunta si s'ha estudiat no posar-les. Es respon que és la policia qui està informant de la conveniència de posar-les.

Carles Menal pregunta si aquest és un criteri propi de la policia local o han consultat amb altres llocs on hi ha aquest mateix tipus de model de zona peatonal. La regidora respon que la policia és la que fa l'informe i no espot donar, doncs, la resposta a aquesta pregunta.

La comissió de medi urbà demana que es sol·liciti informació a la policia del perquè cal que hi hagi les pilones que tanquin la zona, si es pot evitar o bé si es possible fer la inversió per emprar-les, únicament, de manera ocasional.

Enric Bonan fa la reflexió que cal ordenar tota la circulació del casc antic per abocar els vehicles fora del nucli antic. Carles Menal exposa que la senyalització també ha de tenir efecte sobre la circulació. Albert Bonet exposa que també cal donar informació en forma de senyalització viària en tot el casc urbà. La regidora explica que hi ha un projecte que es vol desenvolupar en fases. La comissió sol·licita que el departament de Governació que informi de tots els temes relacionats amb els canvis de mobilitat dels vehicles com a conseqüència de la peatonalització d'aquesta zona.

Ramon Ferré pregunta sobre la participació dels veïns per triar els models dels fanals i la regidora respon que tot i l'exposició pública no hi ha hagut cap al·legació al respecte. Albert Bonet diu que el que hi havia era queixes del número de fanals així com de massa mobiliari. Pregunta si hi ha massa mobiliari, si aquest es pot desviar a altres carrers. La regidora respon que es possible. Matitza que en el projecte hi ha coincidències de mobiliari davant balcons, portes, etc., però que, finalment, la ubicació de tot el mobiliari es farà “in situ”.

Elisenda Forés informa que s'ha fet un informe tècnic des de la regidoria sobre l'arbrat desaconsellant la Jacaranda prevista en el projecte, ja que és un arbre de gran port. En l'informe s''aconsellen arbres que no tinguin més de 4-5 metres d'alçada inclosos en el catàleg local d'arbrat i, a poder ser, amb port arbustiu.

Enric Bonan pregunta si s'ha pensat alguna cosa sobre el carrer de la Muralla i de La Sort tallats per la peatonalització, en una segona fase, per exemple. Es respon que els veïns de la Sort estan d'acord i que ho han sol·licitat tot i que el projecte i la subvenció no ho contemplen. Se'ls ha donat una opció provisional de deixar el carrer de manera que no hi hagi voreres. Francesc Mercadé fa la reflexió que, de fet, només serveixin per que els vehicles de càrrega i descàrrega puguin accedir al que és la zona peatonal pròpiament dita.

Ramon Ferré pregunta per la disposició del mobiliari de la plaça, concretament del fanal que s'indica al projecte inicial davant el carrer de la Sort, si permet l'accés amb comoditat. La regidora diu que a la plaça hi ha previst quatre fanals amb dues lluminàries cadascun i que la disposició és aquesta perquè ve donada per l'estudi lumínic. Tal i com es disposa el mobiliari a la plaça, no s'impedeix la circulació i els moviments històrics de les festes tradicionals -cercaviles, etc., una de les reivindicacions dels veïns.

Saturnino López pregunta sobre les voreres del carrer de la Sort, que s'han posat els escossells amb un conus. La regidora respon que ja s'hi posarà l'arbre que correspon.

Ramon Ferré fa una reflexió en relació a l'encant d'anar a determinats llocs on el color dels edificis i construccions s'identifica amb el de la pedra de l'entorn. En el PEMU, doncs, caldria conservar el mateix color que tenen, per exemple, els marcs de les portes mantenen el color de les pedres d'aquí. Exposa que és interessant que es mantingui aquest color per identificar el medi urbà de Torredembarra amb el seu entorn. La regidora respon que quan surti a concurs el PEMU aquest és un els aspectes que caldria que inclogués.

Enric Bonan manifesta que està d'acord amb la reflexió de Ramon Ferré, en el sentit que aquesta obra hagués hagut d'estar inclosa en el model general del PEMU, però l'obra del carrer nou s'ha fet abans de l'aprovació d'aquest i pot succeir que ara aquesta obra quedi estèticament diferenciada de la resta del PEMU si aquest contempla altres models de colors, lluminàries, etc.

Albert Bonet exposa que si hi ha molta comunicació amb la ciutadania, a més a més del procés d'exposició pública, es poden evitar molts malentesos. Jordi Riambau afegeix que a més de ser públic un projecte és bo fer públic que ho està, en exposició pública.

Ramon Ferré exposa que per evitar la contaminació lumínica cal que els fanals siguin el màxim paral·lels al sol i diu que els fanals que es proposen no ho són. La regidora diu que si, que ho són, d'acord amb el model que té al seu despatx. Albert Bonet exposa que hi ha municipis que tenen l'enllumentat públic amb energia solar. La regidora diu que es vol provar de posar algun fanal amb alimentació solar en alguna zona verda com a prova pilot, tot i que la seva actual prioritat és posar tot l'enllumenat de Torredembarra dins de la normativa.

Enric Bonan pregunta quan acabarà l'obra. La regidora respon que per setmana santa tot l'enrajolat i, per tant, ja s'hi podrà circular, i el mobiliari a mitjans d'abril. Tot i que depèn d'alguna qüestió tals com algun retard amb les connexions de FECSA, aigua, etc. que no es pot mai descartar. Explica que tota l'obra té un any de garantia.

El president de la comissió agraeix en nom de la comissió de medi urbà la compareixença de la Regidora d'Obres i Serveis, ja que les explicacions directes ajuden a que no hi hagi cap malentès. La regidora es posa a la disposició de la comissió per tot allò que calgui i mirarà d'assistir sempre que pugui i sigui convidada.

5. Informació sobre les zones verdes de Nova Torredembarra i Muntanyans II.
Es posposa el punt relatiu a les zones verdes de Nova Torredembarra i Muntanyans II

6. Pressupostos participatius 2008.
S'ajorna aquest punt.

7. Proposta de Moció.
S' aprova la inclusió d’aquest punt com a qüestió sobrevinguda.

Francesc Mercadé explica que el portal de Padrines ha rebut dos impactes i han desaparegut dues de les pedres. Al ser un Bé d'interès local ha fet algunes gestions al respecte que passa a explicar. Explica que l'han assessorat tècnicament que cal reconstruir-ho per part de l'Ajuntament i cal que disminueixi la circulació de vehicles per sota d'aquest portal. S'ha discutit aquest tema en el sí del Patronat de Cultura òrgan que va decidir proposar que sigui presentada la moció a través del CMST.

La moció fa una exposició de motius i proposa que es reconstrueixi el portal a càrrec les obres a l'Ajuntament i que es limiti el pas dels portals de la bassa i de padrines als mateixos vehicles que tenen el pas autoritzat a l'illa de vianants. Seria bo que coincidís aquesta limitació amb el moment en què la zona peatonal passi a ser-ho. Aquesta acció permetria eliminar les zones blaves del nucli antic.

Francesc Mercadé prepararà el text i com a comissió de medi urbà, serà presentada a votació al proper plenari del Consell.

8. Precs i preguntes.
Es prega que en la propera reunió es tingui en compte que ha d' haver temps per a precs i preguntes.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// El secretari


Lluís Suñé /// Carles Menal

No hay comentarios: