lunes, 2 de junio de 2008

Acta sessió 26/03/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRAA la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 26 de març de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Albert Figueres, Júlia Ramon, Pep Fortuny, Carles Menal, Josepa Gallofré, Albert Bonan, Saturnino López i Eli Forés que fa de secretària.


Excusen l’ absència: Valentin Montaña, Eusebia Gil-Ortega

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de febrer de 2008.
S’ aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.
No n’hi ha

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
Està pendent saber si es publicarà el butlletí a paper. Sigui quin sigui el procediment, el tema a publicar seria la participació ciutadana en els PEMUs, especialment, la participació en els tallers. Es proposa que abans de publicar el tema de la participació als tallers es debati en el sí de la comissió i, per tant, aquest seria un segon article a editar. El primer seria sobre el procés en general.

4. Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic
Es planteja quina ha de ser la participació el CMST en el PEMU. També es planteja quin ha de ser el marc general en el que s’ha d’inserir el debat i cap on es vol anar com a ciutat.

La comissió exposa la seva preocupació per si està garantida la presència dels redactors de l’estudi en els tallers, per tal d’acotar els aspectes legals i donar les explicacions que els i les assistent reclamin i demana que hi siguin presents.

S’expressa, també, la preocupació de quin nivell de participació poden tenir les persones que no han rebut la informació que han rebut els i les membres del CMST. Tanmateix, s’ha detectat mancances en la informació que conté el document de diagnosi com, per exemple, edificis que són municipals i que no s’han definit com a tals, així com el fet que els pluvials van a parar al clavegueram quan això no és legal des de fa anys. Es recorda, també, que el percentatge d’ocupació d’habitatges és incorrecte a Baix a mar. En aquest sentit, es proposa una sessió de treball concreta per detectar les errades que conté la diagnosi, promoguda pel CMST, amb els tècnics redactors dels PEMU i del propi ajuntament abans d’entrar a discutir en els tallers de debat. Aquesta trobada ha de ser abans de la constitució dels tallers de debat.

Una altra tasca de la comissió és cercar persones que puguin incorporar propostes concretes en els tallers de debat., tant des del punt de vista més tècnic com més planer.

5. Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha

6. Precs i preguntes.
Es pregunta perquè alguns ciutadans/anes de Baix a Mar no han rebut la carta de participació dels PEMUs ni de la convocatòria de demà. També es pregunta si hi haurà presentació específica a Baix a Mar, tal com s’havia demanat des del CMST. La secretària es compromet a trametre les preguntes als promotors del procés participatius.

Josepa Gallofré pregunta qui gestionarà les preguntes que estan incloses en l’enquesta que s’ha repartit entre la població i les entitats i quina finalitat té. La comissió informa que aquestes enquestes han arribat fetes, la comissió no ha participat en l’elaboració de l’enquesta. Es prega que el resultat ‘aquestes enquestes arribi, o l’informe que es generi de l’estudi d’aquesta enquesta, als tallers de debat.

Es prega saber quantes sessions per tallers es realitzarà i la comissió prega que aquestes siguin les necessàries per assegurar la participació.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

No hay comentarios: