lunes, 2 de junio de 2008

Acta sessió 28/05/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 28 maig de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Albert Bonet, Albert Figueres, Carles Menal, Josepa Gallofré, Jordi Cubota, Antoni Garcia, Susanna Navarro, Pep Fortuny, Valentin Montaña, Àngels Mercadé, Saturnino López, Daniel Rovira i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’ absència: Eusebia Gil-Ortega

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de març i sessió extraordinària del 24 d’abril de 2008.

Cal esmenar a l’acta 24 d’abril amb diverses apreciacions. Per exemple, darrera el nom de Pep Fortuny apareix “(ARE)” que cal eliminar. També cal esmenar a la pàgina 3, segon punt: caldria incloure una frase referent al subterrani davant del tròpic i al costat del futur teatre incloure una rotonda. Cal treure el nom de Carles Menal que no va assistir. En el punt 3er de la pàgina 3 el que ha de constar és que no se suprimeixi el pas elevat damunt del ferrocarril.

També cal incloure la sensibilitat que hi ha vers els i les usuàries de les cadires de rodes en el punt 2 de la pàgina 3. Incloure que la proposta dels carrils bicis la va fer Valentin Montaña.

Pàg. 4 nou punt entre 2 i 3 es va esmentar la possibilitat incloure com a aparcament el solar que hi ha al final de l’avinguda Catalunya/accés a l’autopista
Pàg. 4, 1r punt es va donar com un exemple, no va ser una conclusió, pel que fa a la zona blava.
Punt núm. 4 de la pàgina 4 cal incloure, “per tal de fer una regulació dels usos i de l’espai” i no només per fer....

S’acorda que restin pendents d’aprovació totes les actes de les reunions en que s’ha tractat el tema dels PEMU fins no s’hagin aprovat en la comissió en que es van realitzar.
Totes les actes que continguin informació relativa als pemus es penjaran de la web del consell de manera que es puguin fer arribar les esmenes directament a Cal Bofill.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que el 4 de juliol es proposarà com a data per fer el plenari en la propera comissió permanent.

També es proposa que la part participativa del plenari inclogui una explicació d’alguns PEMUs similars, amb tallers inclosos, ja desenvolupats. D’aquesta manera es pot desenvolupar el plenari ordinari i deixar l’extraordinari per a setembre, un cop més avançat el procés del PEMU. En aquest plenari es podria avaluar la participació en genèric, del procés, prenent com a exemple el desenvolupament d’aquest procés participatiu lligat al PEMU.

3. Elaboració de l’informe sobre els tallers associats al PEMU.

S’informa al Consell que ja es té, des d’avui, una còpia dels informes dels tallers i es lliura una còpia a la comissió. Hi ha una còpia del material penjat a la web. Queda pendent per la propera reunió l’elaboració de l’informe relatiu al desenvolupament del procés participatiu.

Es debat, però, alguns aspectes del contingut d’aquest informe com, per exemple, que hauria de valorar com s’ha fet el procés, quin fruit de n’ha tret i també quina valoració es fa del contingut dels informes finals. També cal valorar el temps destinat a cada taller, atenent que la comissió creu, inicialment, que la durada del taller de Baix a mar va ser limitat. S’opina, en general, que el debat semblava estar dirigit a centrar-se en punts massa concrets.

S’opina que va haver poca participació via enquestes i que que en els tallers del nucli antic, especialment, hi ha hagut poca participació.

Caldria haver pensat en documentació adient per informar atès que, hi havia persones que teníem molta informació- CD- o no es tenia res. De tota manera, la comissió valora com a positiu el fet que s’hagi emprès un procés participatiu, millorable en alguns aspectes. Atenent que el proper plenari versarà sobre el PEMU es podrà recollir informacions de més persones del consell que la comissió de medi urbà recollirà per elaborar l’informe final.

S’acorda cercar amb els tècnics redactors una data per acabar de resoldre els dubtes de la comissió atenent que avui mateix s’ha tingut els informes definitius dels tallers i demà mateix es podran despenjar de la web.

4. Butlletí.
Es recorda que s’havia acordat fer un número a paper després del plenari sobre el contingut del plenari.

5. Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha

6. Precs i preguntes.
Es prega incloure en els informes finals la participació del CMST en els tallers.

Valentin Montña recorda que en el casc antic es pot circular en bicicleta i es prega que es retiri la senyalització prohibint circular en bicicleta.

Pep Fortuny recorda que el mes de novembre l’arquitecte municipal i el regidor d’urbanisme es van comprometre a lliurar documentació sobre tres plans parcials i escara no s’ha rebut la documentació de la Sínia de Cabeces. Es prega que tinguin lloc les reunions sobre aquests temes.

Es prega felicitar l’ajuntament pel pas/esquena d’ase que s’ha instal·lat al passeig de la sort, que és menys agressiu que els que s’havien instal·lat anteriorment.


I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

No hay comentarios: