lunes, 2 de junio de 2008

Acta sessió 27/02/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 27 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Enric Bonan, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Joaquima Girol, Valentin Montaña, Carles Menal, Júlia Ramon, Albert Figueres, Albert Bonet, Antoni Ripoll, i Eli Forés que fa de secretària.


Excusen l’ absència: Eusebia Gil Ortega.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de gener de 2008.

S’aprova l’acta amb esmena de justificar l’absència d’Eusebia Gil-Ortega. Afegir a la intervenció de l’última pàgina, a precs i preguntes, de Valenti Montaña que es referia a les bicicletes en “aquests plans”.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa de la intervenció en la passada comissió permanent per part del Regidor de Participació Ciutadana sobre el procés de participació que la seva regidoria està promovent en relació als PEMUs. També es va informar en el decurs d’aquesta comissió que el butlletí serà virtual. El proper dijous hi haurà una permanent ampliada a la resta de comissions de treball per presentar el procés de participació dels PEMUs

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’informa que a partir d’ara es rebrà el butlletí electrònic en format “new”, a més de disposar d’un full en el Som-hi. El butlletí en format electrònic es provarà durant uns sis mesos, havent el compromís de tornar-lo a editar a paper si l’experiència no resulta satisfactòria.

La comissió considera que potser pot representar una pèrdua el fet de no editar el butlletí a paper, tot i que l’estalvi a paper és aconsellable des del punt de vista de la sostenibilitat.

Encara està pendent com s’articula la participació de les comissions de treball en programes de ràdio, fins i tot en directe, o bé el mateix dia o després de la reunió de la comissió de treball.

4. Debat sobre els PEMUs de Baix a Mar i Nucli Antic

La secretària del CMST informa sobre el procés participatiu dels PEMUs que es va presentar ahir en roda de premsa. Explica el procés, consistent en la presentació en roda de premsa, que com ja s’ha esmentat es va produir ahir, i que consisteix en una presentació al CMST el proper dijous en una reunió de la comissió permanent ampliada i després, a finals de mes, tindrà lloc una presentació a la població en general. Per aquest efecte s’estan enviant cartes d’invitació i informació a residents i comerços de les zones afectades pel desenvolupament dels PEMUs, de Baix a Mar i Nucli Antic i a entitats locals, en general, per donar compliment a l’acord del CMST.

Des de la regidoria de participació ciutadana s’han establer 5 tallers: mobilitat, espais oberts i equipaments, usos del sòl i activitats, patrimoni històric i arquitectònic i Baix a Mar.

El procés finalitzarà amb una presentació global de retorn de les conclusions.

Es demana des de la comissió que hi hagi dues presentacions públiques, una al Nucli Antic i l’altre a Baix a Mar.

La comissió acorda preparar en comú els temes que es tractaran en els tallers, per tal de fixar les estratègies de la pròpia comissió per ajudar en el desenvolupament del procés. Per tant, es sol·licita que la propera reunió de la comissió s’estructuri en base a les temàtiques dels tallers.

La secretària informa que a l’adreça web www.consensus.cat/torredembarra hi haurà l’espai obert per a la participació. Cal un registre inicial dels usuaris i s’inclourà informació sobre els PEMUs, enquestes, fòrums. Actualment inclou la presentació que ha fet la empresa redactora a la comissió i farà a la permanent la setmana vinent.

5. Qüestions sobrevingudes.
S’inicia un debat sobre el desenvolupament de la Nacional 340 i la seva integració en els diferents àmbits i la globalitat del projecte i com s’ha d’articular la participació ciutadana en el desenvolupament del projecte.

6. Precs i preguntes.
Es prega passar còpia dels Plans Parcials De la Sínia de Cabeses als i les membres de la comissió Carles Menal, Valentin Montaña i Albert Bonet.

El Senyor Albert Figueres prega revisar l’ocupació del PEMU de Baix a Mar, atès que sembla que és menor que la que ha exposat l’equip redactor. També demana una còpia dels CD amb l’estudi sobre els PEMUs, atenent que és un nou membre de la comissió. Se li lliura a n’ell i al Sr. Albert Bonet les còpies corresponents a Àngels Mercadè i Joan Girol, i es demanarà a la Regidoria de Participació ciutadana còpia per aquestes dues persones, ja que no han pogut venir encara a recollir-les.

Es pregunta sobre els Plans parcial sobre els quals s’ha lliurat documentació a la comissió: Plans parcial de la Sínia de Cabeses i de l’eixample la Rasa, com s’articularà la participació pel que fa als espais lliures. Es demana la participació de la comissió abans no estigui tot decidit. El Sr. Antoni Ripoll, que també és l’arquitecte municipal, recorda que aquests dos plans estaven ja aprovats i recull el suggeriment dels i les membres de la comissió.

Valentin Montaña demana que s’informi especialment a la comissió d’economia municipal i pressupostos participatius dels tallers.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària


Enric Bonan Elisenda Forés

No hay comentarios: